Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế CADIVI CXE 2020 Mới Nhất

Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế CADIVI CXE 2020 Mới Nhất

BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN CADIVI CXE 2020
STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn Giá chưa VAT Nhãn hiệu/Xuất xứ
1 Dây CXE – 1.5mm2 (0.6/1kV) M           1 LH: 0903 924 986 CADIVI
2 Dây CXE – 10mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
3 Dây CXE – 120mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
4 Dây CXE – 120-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
5 Dây CXE – 150mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
6 Dây CXE – 150-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
7 Dây CXE – 16mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
8 Dây CXE – 185mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
9 Dây CXE – 185-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
10 Dây CXE – 1mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
11 Dây CXE – 2.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
12 Dây CXE – 240mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
13 Dây CXE – 240-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
14 Dây CXE – 25mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
15 Dây CXE – 25-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
16 Dây CXE – 2×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
17 Dây CXE – 2x10mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
18 Dây CXE – 2x11mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
19 Dây CXE – 2x120mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
20 Dây CXE – 2x14mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
21 Dây CXE – 2x150mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
22 Dây CXE – 2x16mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
23 Dây CXE – 2x185mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
24 Dây CXE – 2x1mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
25 Dây CXE – 2×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
26 Dây CXE – 2x240mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
27 Dây CXE – 2x25mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
28 Dây CXE – 2x2mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
29 Dây CXE – 2×3.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
30 Dây CXE – 2x300mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
31 Dây CXE – 2x35mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
32 Dây CXE – 2x400mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
33 Dây CXE – 2x4mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
34 Dây CXE – 2x50mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
35 Dây CXE – 2x60mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
36 Dây CXE – 2x6mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
37 Dây CXE – 2x70mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
38 Dây CXE – 2x8mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
39 Dây CXE – 2x95mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
40 Dây CXE – 300mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
41 Dây CXE – 300-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
42 Dây CXE – 35mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
43 Dây CXE – 35-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
44 Dây CXE – 3×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
45 Dây CXE – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
46 Dây CXE – 3×100+1x60mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
46 Dây CXE – 3x10mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
48 Dây CXE – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
49 Dây CXE – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
50 Dây CXE – 3x120mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
51 Dây CXE – 3x14mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
52 Dây CXE – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
53 Dây CXE – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
54 Dây CXE – 3x150mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
55 Dây CXE – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
56 Dây CXE – 3x16mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
57 Dây CXE – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
58 Dây CXE – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
59 Dây CXE – 3x185mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
60 Dây CXE – 3x1mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
61 Dây CXE – 3×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
62 Dây CXE – 3x22mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
63 Dây CXE – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
64 Dây CXE – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
65 Dây CXE – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
66 Dây CXE – 3x240mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
67 Dây CXE – 3×25+1x11mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
68 Dây CXE – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
69 Dây CXE – 3x25mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
70 Dây CXE – 3x2mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
71 Dây CXE – 3×3.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
72 Dây CXE – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
73 Dây CXE – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
74 Dây CXE – 3x300mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
75 Dây CXE – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
76 Dây CXE – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
77 Dây CXE – 3x35mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
78 Dây CXE – 3x3mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
79 Dây CXE – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
80 Dây CXE – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
81 Dây CXE – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
82 Dây CXE – 3x400mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
83 Dây CXE – 3x4mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
84 Dây CXE – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
85 Dây CXE – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
86 Dây CXE – 3x50mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
87 Dây CXE – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
88 Dây CXE – 3x60mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
89 Dây CXE – 3x6mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
90 Dây CXE – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
91 Dây CXE – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
92 Dây CXE – 3x70mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
93 Dây CXE – 3x8mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
94 Dây CXE – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
95 Dây CXE – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
96 Dây CXE – 3x95mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
97 Dây CXE – 400mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
98 Dây CXE – 400-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
99 Dây CXE – 4mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
100 Dây CXE – 4×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
101 Dây CXE – 4x100mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
102 Dây CXE – 4x10mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
103 Dây CXE – 4x11mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
104 Dây CXE – 4x120mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
105 Dây CXE – 4x14mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
106 Dây CXE – 4x150mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
107 Dây CXE – 4x16mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
108 Dây CXE – 4x185mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
109 Dây CXE – 4x1mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
110 Dây CXE – 4×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
111 Dây CXE – 4x200mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
112 Dây CXE – 4x22mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
113 Dây CXE – 4x240mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
114 Dây CXE – 4x25mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
115 Dây CXE – 4x2mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
116 Dây CXE – 4×3.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
117 Dây CXE – 4x300mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
118 Dây CXE – 4x35mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
119 Dây CXE – 4x38mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
120 Dây CXE – 4x3mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
121 Dây CXE – 4x400mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
122 Dây CXE – 4x4mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
123 Dây CXE – 4×5.5mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
124 Dây CXE – 4x50mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
125 Dây CXE – 4x6mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
126 Dây CXE – 4x70mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
127 Dây CXE – 4x7mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
128 Dây CXE – 4x8mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
129 Dây CXE – 4x95mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
130 Dây CXE – 500-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
131 Dây CXE – 50mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
132 Dây CXE – 50-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
133 Dây CXE – 6mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
134 Dây CXE – 70mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
135 Dây CXE – 70-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
136 Dây CXE – 95mm2 (0.6/1kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI
137 Dây CXE – 95-mm2 (24kV) M            1 LH: 0903 924 986 CADIVI

Tổng Quan Cáp Điện CADIVI CXE

Cáp điện Cadivi CXE 0,6/1kV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 • TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
 • TCVN 6612/ IEC 60228

NHẬN BIẾT LÕI

 • Bằng băng màu:
 • Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
 • Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu.
 • Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC CÁP CADIVI CXE

 • Ruột dẫn: Đồng
 • Cách điện: XLPE
 • Lớp độn: Điền đầy bằng PP quấn PET hoặc PVC
 • Vỏ bọc ngoài: PVC

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
 • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
 • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.
 • Chiều dày vỏ: 2,5mm
 • Đường kính tổng: 49,8mm
 • Khối lượng cáp: 6834kg/km

Lõi pha:

 • Tiết diện: 185mm2
 • Đường kính ruột dẫn gần đúng: 16,4mm
 • Chiều dày cách điện: 1,6mm
 • Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 0,0991 Ω/km

Lõi trung tính:

 • Tiết diện: 95mm2
 • Đường kính ruột dẫn gần đúng: 11,7mm
 • Chiều dày cách điện: 1,1mm
 • Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 0,193 Ω/km

ỨNG DỤNG CÁP CADIVI CXE

Dùng để nối các thiết bị điện trong nhà để truyền tải điện, dùng nối trong hệ thống điện cao áp, dùng trong các tầng hầm, dùng để nối các thiết bị điện ngầm,…

Một số ưu đãi khi mua cáp điện CADIVI tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất. 

Chúng tôi đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:

>>> Dây cáp điện CADIVI, LS VINA, Tài Trường Thành, CADISUN, Thịnh Phát.

>>> Máy biến áp THIBIDI, SHIHLIN, SANAKY, HBT, EMC, MBT, HEM.

>>> Đầu cáp 3M, ABB, Raychem, Cellpack, Hộp nối đổ keo Silicon.

>>> Recloser Nulec Schneider, Entec Korea, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn Đông Anh.

>>> Tủ Trung Thế RMU Schneider RM6, SM6, ABB, LS.

>>> Tụ Bù DUCATI, ELCO, EPCOSE, NUINTEK KOREA, SAMWHA.

>>> LBS Cầu Dao Phụ Tải, BuHeung Ngoài Trời, SF6 Khí Ngoài Trời, SF6 Entec, Khí ABB

>>> Cọc Bê Tông Cảnh Báo Cáp Ngầm, Móc Sứ Cảnh Báo Cáp Ngầm, Băng Cảnh Báo Cáp Ngầm

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An