Lưu trữ Danh mục: Máy Biến Áp HBT TRAN

Báo Giá Máy Biến Áp HBT Mới Nhất (QĐ 3370 EVN HCM-KT)

Báo Giá Máy Biến Áp HBT Mới Nhất (QĐ 3370 EVN HCM-KT) Để cập nhật

Bảng Báo Giá Máy Biến Áp HBT Mới Nhất (2608/QĐ-EVN SPC)

Bảng Báo Giá Máy Biến Áp HBT Mới Nhất (2608/QĐ-EVN SPC) Để cập nhật bảng

Cập Nhật Giá Máy Biến Áp Amorphous HBT (2608/QĐ-EVN SPC)

Cập Nhật Giá Máy Biến Áp Amorphous HBT (2608/QĐ-EVN SPC) Để cập nhật giá máy

Báo Giá Máy Biến Áp HBT AMORPHOUS QĐ 107/QĐ-HĐTV

Báo Giá Máy Biến Áp HBT AMORPHOUS QĐ 107/QĐ-HĐTV Để cập nhật báo giá máy

Bảng Báo Giá Máy Biến Áp Dầu HBTTRAN AMORPHOUS 2020

Bảng Báo Giá Máy Biến Áp Dầu HBTTRAN AMORPHOUS 2020 STT LOẠI MÁY CÔNG SUẤT

Máy Biến Áp Dầu 3Pha HBT TRAN AMORPHOUS 320kV 22/0,4kV

Máy Biến Áp Dầu 3Pha HBT TRAN AMORPHOUS 320kV 22/0,4kV Thông số kỹ thuật: Po

Máy Biến Áp Dầu 3Pha HBT TRAN AMORPHOUS 250kV 22/0,4kV

Máy Biến Áp Dầu 3Pha HBT TRAN AMORPHOUS 250kV 22/0,4kV Thông số kỹ thuật: Po

Máy Biến Áp Dầu 3Pha HBT TRAN AMORPHOUS 180kV 22/0,4kV

Máy Biến Áp Dầu 3Pha HBT TRAN AMORPHOUS 180kV 22/0,4kV Thông số kỹ thuật: Po

Máy Biến Áp Dầu 3Pha HBT TRAN AMORPHOUS 160kV 22/0,4kV

Máy Biến Áp Dầu 3Pha HBT TRAN AMORPHOUS 160kV 22/0,4kV Thông số kỹ thuật: Po

Máy Biến Áp Dầu 3Pha HBT TRAN AMORPHOUS 100kV 22/0,4kV

Máy Biến Áp Dầu 3Pha HBT TRAN AMORPHOUS 100kV 22/0,4kV Thông số kỹ thuật: Po

Máy Biến Áp Dầu HBT TRAN AMORPHOUS 75kV 1Pha

Máy Biến Áp Dầu HBT TRAN AMORPHOUS 75kV 1Pha Thông số kỹ thuật: Po (w)

Máy Biến Áp Dầu HBT TRAN AMORPHOUS 50kV 1Pha

Máy Biến Áp Dầu HBT TRAN AMORPHOUS 50kV 1Pha Thông số kỹ thuật: Po (w)

Máy Biến Áp Dầu HBT TRAN AMORPHOUS 37.5kV 1Pha

Máy Biến Áp Dầu HBT TRAN AMORPHOUS 37.5kV 1Pha Thông số kỹ thuật: Po (w)

Máy Biến Áp Dầu HBT TRAN AMORPHOUS 25kV 1Pha

Máy Biến Áp Dầu HBT TRAN AMORPHOUS 25kV 1Pha Thông số kỹ thuật: Po (w)

Máy Biến Áp Dầu HBT TRAN AMORPHOUS 15kV 1Pha

Máy Biến Áp Dầu HBT TRAN AMORPHOUS 15kV 1Pha Thông số kỹ thuật: Po (w) <=