Giá Đầu Cáp 3M 2021 – Bảng Giá Đầu Cáp Co Nguội/Co Nhiệt 3M

Giá Đầu Cáp 3M 2021 – Bảng Giá Đầu Cáp Co Nguội/Co Nhiệt 3M

STT MÃ SP TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN HÃNG SX
1 3M24NT135 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 35mm2 Cái 1             1,158,544                1,158,544 3M
2 3M24NT150 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 50mm2 Cái 1             1,158,544                1,158,544 3M
3 3M24NT170 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 70mm2 Cái 1             1,310,778                1,310,778 3M
4 3M24NT195 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 95mm2 Cái 1             1,302,744                1,302,744 3M
5 3M24NT1120 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 120mm2 Cái 1             1,328,288                1,328,288 3M
6 3M24NT1150 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 150mm2 Cái 1             1,421,400                1,421,400 3M
7 3M24NT1185 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 185mm2 Cái 1             1,433,760                1,433,760 3M
8 3M24NT1240 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 240mm2 Cái 1             1,458,480                1,458,480 3M
9 3M24NT1300 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 300mm2 Cái 1             1,507,096                1,507,096 3M
10 3M24NN135 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 35mm2 Cái 1             1,312,220                1,312,220 3M
11 3M24NN150 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 50mm2 Cái 1             1,312,220                1,312,220 3M
12 3M24NN170 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 70mm2 Cái 1             1,507,096                1,507,096 3M
13 3M24NN195 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 95mm2 Cái 1             1,519,868                1,519,868 3M
14 3M24NN1120 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 120mm2 Cái 1             1,495,560                1,495,560 3M
15 3M24NN1150 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 150mm2 Cái 1             1,693,320                1,693,320 3M
16 3M24NN1185 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 185mm2 Cái 1             1,730,400                1,730,400 3M
17 3M24NN1240 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 240mm2 Cái 1             1,679,106                1,679,106 3M
18 3M24NN1300 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 300mm2 Cái 1             1,726,074                1,726,074 3M
19 3M24NT335 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 35mm2 Bộ 1             3,179,816                3,179,816 3M
20 3M24NT350 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 50mm2 Bộ 1             3,179,816                3,179,816 3M
21 3M24NT370 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 70mm2 Bộ 1             3,981,568                3,981,568 3M
22 3M24NT395 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 95mm2 Bộ 1             4,021,120                4,021,120 3M
23 3M24NT3120 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 120mm2 Bộ 1             3,972,092                3,972,092 3M
24 3M24NT3150 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 150mm2 Bộ 1             4,393,568                4,393,568 3M
25 3M24NT3185 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 185mm2 Bộ 1             4,372,968                4,372,968 3M
26 3M24NT3240 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 240mm2 Bộ 1             4,412,520                4,412,520 3M
27 3M24NT3300 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 300mm2 Bộ 1             4,432,708                4,432,708 3M
28 3M24NN335 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 35mm2 Bộ 1             3,896,490                3,896,490 3M
29 3M24NN350 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 50mm2 Bộ 1             3,896,490                3,896,490 3M
30 3M24NN370 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 70mm2 Bộ 1             4,653,952                4,653,952 3M
31 3M24NN395 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 95mm2 Bộ 1             4,620,168                4,620,168 3M
32 3M24NN3120 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 120mm2 Bộ 1             4,698,036                4,698,036 3M
33 3M24NN3150 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 150mm2 Bộ 1             5,601,552                5,601,552 3M
34 3M24NN3185 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 185mm2 Bộ 1             5,669,532                5,669,532 3M
35 3M24NN3240 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 240mm2 Bộ 1             5,616,384                5,616,384 3M
36 3M24NN3300 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 300mm2 Bộ 1             5,619,680                5,619,680 3M
37 3M24NGT135 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 Cái 1             1,570,956                1,570,956 3M
38 3M24NGT150 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 Cái 1             1,570,956                1,570,956 3M
39 3M24NGT170 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 Cái 1             1,969,154                1,969,154 3M
40 3M24NGT195 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 Cái 1             1,960,296                1,960,296 3M
41 3M24NGT1120 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 Cái 1             2,000,054                2,000,054 3M
42 3M24NGT1150 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 Cái 1             2,000,054                2,000,054 3M
43 3M24NGT1185 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 Cái 1             2,031,160                2,031,160 3M
44 3M24NGT1240 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 Cái 1             2,565,936                2,565,936 3M
45 3M24NGT1300 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 Cái 1             2,591,480                2,591,480 3M
46 3M24NGT1400 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 Cái 1             4,048,312                4,048,312 3M
47 3M24NGT1500 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 Cái 1             3,971,268                3,971,268 3M
48 3M24NGT1630 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 Cái 1             3,995,988                3,995,988 3M
49 3M24NGN125 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2 Cái 1             2,003,968                2,003,968 3M
50 3M24NGN135 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 Cái 1             2,003,968                2,003,968 3M
51 3M24NGN150 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 Cái 1             2,003,968                2,003,968 3M
52 3M24NGN170 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 Cái 1             2,345,928                2,345,928 3M
53 3M24NGN195 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 Cái 1             2,345,928                2,345,928 3M
54 3M24NGN1120 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 Cái 1             2,469,528                2,469,528 3M
55 3M24NGN1150 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 Cái 1             2,469,528                2,469,528 3M
56 3M24NGN1185 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 Cái 1             2,459,022                2,459,022 3M
57 3M24NGN1240 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 Cái 1             3,112,866                3,112,866 3M
58 3M24NGN1300 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 Cái 1             3,093,090                3,093,090 3M
59 3M24NGN1400 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 Cái 1             4,565,990                4,565,990 3M
60 3M24NGN1500 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 Cái 1             4,568,256                4,568,256 3M
61 3M24NGN1630 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 Cái 1             4,573,200                4,573,200 3M
62 3M35NGT135 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 35mm2 Cái 1             2,469,528                2,469,528 3M
63 3M35NGT150 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 50mm2 Cái 1             2,469,528                2,469,528 3M
64 3M35NGT170 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 70mm2 Cái 1             2,469,528                2,469,528 3M
65 3M35NGT195 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 95mm2 Cái 1             2,476,944                2,476,944 3M
66 3M35NGT1120 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 120mm2 Cái 1             3,084,232                3,084,232 3M
67 3M35NGT1150 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 150mm2 Cái 1             3,094,532                3,094,532 3M
68 3M35NGT1185 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 185mm2 Cái 1             3,085,880                3,085,880 3M
69 3M35NGT1240 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 240mm2 Cái 1             3,072,696                3,072,696 3M
70 3M35NGT1300 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 300mm2 Cái 1             4,608,632                4,608,632 3M
71 3M35NGT1400 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 400mm2 Cái 1             4,565,990                4,565,990 3M
72 3M35NGT1500 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 500mm2 Cái 1             4,568,256                4,568,256 3M
73 3M35NGT1630 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 630mm2 Cái 1             4,561,458                4,561,458 3M
74 3M35NGN135 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 Cái 1             3,342,144                3,342,144 3M
75 3M35NGN150 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 Cái 1             3,350,384                3,350,384 3M
76 3M35NGN170 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 Cái 1             3,350,384                3,350,384 3M
77 3M35NGN195 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 Cái 1             3,353,680                3,353,680 3M
78 3M35NGN1120 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 Cái 1             4,008,760                4,008,760 3M
79 3M35NGN1150 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 Cái 1             4,008,760                4,008,760 3M
80 3M35NGN1185 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 Cái 1             3,988,778                3,988,778 3M
81 3M35NGN1240 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 Cái 1             4,034,304                4,034,304 3M
82 3M35NGN1300 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 Cái 1             5,667,060                5,667,060 3M
83 3M35NGN1400 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 Cái 1             5,757,288                5,757,288 3M
84 3M35NGN1500 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 Cái 1             5,677,360                5,677,360 3M
85 3M35NGN1630 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 Cái 1             5,648,520                5,648,520 3M
86 3M24NGT335 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 Bộ 1             5,903,136                5,903,136 3M
87 3M24NGT350 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 Bộ 1             5,903,136                5,903,136 3M
88 3M24NGT370 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 Bộ 1             6,511,454                6,511,454 3M
89 3M24NGT395 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 Bộ 1             6,511,454                6,511,454 3M
90 3M24NGT3120 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 Bộ 1             7,269,122                7,269,122 3M
91 3M24NGT3150 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 Bộ 1             7,305,996                7,305,996 3M
92 3M24NGT3185 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 Bộ 1             7,301,052                7,301,052 3M
93 3M24NGT3240 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 Bộ 1             8,147,712                8,147,712 3M
94 3M24NGT3300 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 Bộ 1             8,033,588                8,033,588 3M
95 3M24NGT3400 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 Bộ 1           10,419,480              10,419,480 3M
96 3M24NGT3500 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 Bộ 1           10,490,344              10,490,344 3M
97 3M24NGT3630 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 Bộ 1                        –                           – 3M
98 3M24NGN325 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2 Bộ 1             7,030,368                7,030,368 3M
99 3M24NGN335 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 Bộ 1             7,030,368                7,030,368 3M
100 3M24NGN350 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 Bộ 1             7,030,368                7,030,368 3M
101 3M24NGN370 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 Bộ 1             7,623,648                7,623,648 3M
102 3M24NGN395 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 Bộ 1             7,693,276                7,693,276 3M
103 3M24NGN3120 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 Bộ 1             8,691,964                8,691,964 3M
104 3M24NGN3150 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 Bộ 1             8,702,470                8,702,470 3M
105 3M24NGN3185 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 Bộ 1             8,613,684                8,613,684 3M
106 3M24NGN3240 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 Bộ 1             9,329,740                9,329,740 3M
107 3M24NGN3300 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 Bộ 1             9,373,824                9,373,824 3M
108 3M24NGN3400 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 Bộ 1           11,430,940              11,430,940 3M
109 3M24NGN3500 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 Bộ 1           11,358,840              11,358,840 3M
110 3M24NGN3630 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 Bộ 1                        –                           – 3M
111 3M35NGT335 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 Bộ 1             8,629,340                8,629,340 3M
112 3M35NGT350 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 Bộ 1             8,594,320                8,594,320 3M
113 3M35NGT370 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 Bộ 1             8,695,260                8,695,260 3M
114 3M35NGT395 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 Bộ 1             8,663,330                8,663,330 3M
115 3M35NGT3120 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 Bộ 1             9,227,358                9,227,358 3M
116 3M35NGT3150 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 Bộ 1             9,227,358                9,227,358 3M
117 3M35NGT3185 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 Bộ 1             9,374,648                9,374,648 3M
118 3M35NGT3240 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 Bộ 1             9,298,840                9,298,840 3M
119 3M35NGT3300 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 Bộ 1           11,448,450              11,448,450 3M
120 3M35NGT3400 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 Bộ 1           11,443,712              11,443,712 3M
121 3M35NGT3500 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 Bộ 1           11,556,600              11,556,600 3M
122 3M35NGT3630 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 Bộ 1                        –                           – 3M
123 3M35NGN335 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 Bộ 1           11,087,538              11,087,538 3M
124 3M35NGN350 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 Bộ 1           11,087,538              11,087,538 3M
125 3M35NGN370 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 Bộ 1           11,037,892              11,037,892 3M
126 3M35NGN395 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 Bộ 1           11,113,082              11,113,082 3M
127 3M35NGN3120 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 Bộ 1           12,251,232              12,251,232 3M
128 3M35NGN3150 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 Bộ 1           12,266,064              12,266,064 3M
129 3M35NGN3185 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 Bộ 1           12,309,324              12,309,324 3M
130 3M35NGN3240 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 Bộ 1           12,352,790              12,352,790 3M
131 3M35NGN3300 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 Bộ 1           13,387,940              13,387,940 3M
132 3M35NGN3400 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 Bộ 1           13,474,048              13,474,048 3M
133 3M35NGN3500 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 Bộ 1           13,345,092              13,345,092 3M
134 3M35NGN3630 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 Bộ 1           13,374,138              13,374,138 3M
135 3M24DK350 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 50 mm2 Bộ 1             9,293,484                9,293,484 3M
136 3M24DK370 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 70 mm2 Bộ 1             9,463,022                9,463,022 3M
137 3M24DK395 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 95 mm2 Bộ 1           10,075,460              10,075,460 3M
138 3M24DK3120 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 120 mm2 Bộ 1           10,208,948              10,208,948 3M
139 3M24DK3150 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 150 mm2 Bộ 1           10,954,874              10,954,874 3M
140 3M24DK3185 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 185 mm2 Bộ 1           11,435,472              11,435,472 3M
141 3M24DK3240 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 240 mm2 Bộ 1           13,163,400              13,163,400 3M
142 3M24DK3300 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 300 mm2 Bộ 1           14,348,106              14,348,106 3M
143 3M24DK3400 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 400 mm2 Bộ 1           15,037,176              15,037,176 3M
144 3M24DK3500 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 500 mm2 Bộ 1                        –                           – 3M
145 3M36DK350 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 50mm2 Bộ 1           12,271,214              12,271,214 3M
146 3M36DK370 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 70 mm2 Bộ 1           13,037,328              13,037,328 3M
147 3M36DK395 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 95 mm2 Bộ 1           14,586,860              14,586,860 3M
148 3M36DK3120 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 120mm2 Bộ 1           15,548,880              15,548,880 3M
149 3M36DK3150 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 150 mm2 Bộ 1           16,501,424              16,501,424 3M
150 3M36DK3185 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 185 mm2 Bộ 1           17,498,052              17,498,052 3M
151 3M36DK3240 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 240 mm2 Bộ 1           19,452,580              19,452,580 3M
152 3M36DK3300 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 300 mm2 Bộ 1           20,447,560              20,447,560 3M
153 3M36DK3400 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 400 mm2 Bộ 1           22,163,540              22,163,540 3M
154 3M36DK3500 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 500 mm2 Bộ 1                        –                           – 3M
155 3M24HNG350 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 50mm2 Bộ 1           11,598,418              11,598,418 3M
156 3M24HNG370 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 70mm2 Bộ 1           11,627,670              11,627,670 3M
157 3M24HNG395 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 95mm2 Bộ 1           11,671,548              11,671,548 3M
158 3M24HNG3120 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 120mm2 Bộ 1           11,730,052              11,730,052 3M
159 3M24HNG3150 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 150mm2 Bộ 1           11,876,312              11,876,312 3M
160 3M24HNG3185 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 185mm2 Bộ 1           11,934,816              11,934,816 3M
161 3M24HNG3240 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 240mm2 Bộ 1           12,081,076              12,081,076 3M
162 3M24HNG3300 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 300mm2 Bộ 1           11,948,824              11,948,824 3M
163 3M24HNG3400 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 400mm2 Bộ 1           11,746,944              11,746,944 3M
164 3MD41016 Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×10 ÷ 16mm2 Bộ 1             1,038,240                1,038,240 3M
165 3MD42550 Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×25 ÷ 50mm2 Bộ 1             1,044,420                1,044,420 3M
166 3MD470120 Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×70 ÷ 120mm2 Bộ 1             1,067,080                1,067,080 3M
167 3MD4150240 Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×150 ÷ 240mm2 Bộ 1             1,318,400                1,318,400 3M
168 3MD4300400 Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×300 ÷ 400mm2 Bộ 1             1,330,760                1,330,760 3M
169 3MH41016 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×10 – 16mm2 Bộ 1             1,365,780                1,365,780 3M
170 3MH42550 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×25 – 50mm2 Bộ 1             1,384,320                1,384,320 3M
171 3MH470120 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×70 – 120mm2 Bộ 1             1,452,300                1,452,300 3M
172 3MH4150240 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×150 – 240mm2 Bộ 1             1,549,120                1,549,120 3M
173 3MH4300400 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×300-400mm2 Bộ 1             1,610,920                1,610,920 3M
174 3MHKG1625 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×16-25mm2 Bộ 1             1,110,340                1,110,340 3M
175 3MHKG3550 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×35-50mm2 Bộ 1             1,681,990                1,681,990 3M
176 3MHKG7095 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×70-95mm2 Bộ 1             2,274,240                2,274,240 3M
177 3MHKG120150 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×120-150mm2 Bộ 1             2,994,890                2,994,890 3M
178 3MHKG185240 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×185-240mm2 Bộ 1             3,519,510                3,519,510 3M
179 3MHKG300400 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×300-400mm2 Bộ 1             4,209,610                4,209,610 3M
180 3MHCG1625 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×16-25mm2 Bộ 1             1,297,800                1,297,800 3M
181 3MHCG3550 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×35-50mm2 Bộ 1             1,905,768                1,905,768 3M
182 3MHCG7095 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×70-95mm2 Bộ 1             2,572,734                2,572,734 3M
183 3MHCG120150 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×120-150mm2 Bộ 1             3,316,621                3,316,621 3M
184 3MHCG185240 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×185-240mm2 Bộ 1             3,995,679                3,995,679 3M
185 3MHCG300400 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×300-400mm2 Bộ 1             4,785,792                4,785,792 3M
186 3MT350 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 50mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
187 3MT370 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 70mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
188 3MT395 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 95mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
189 3MT3120 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 120mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
190 3MT3150 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 150mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
191 3MT3185 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 185mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
192 3MT3240 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 240mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
193 3MT3300 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 300mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
194 3ME350 Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 50mm2 Bộ 1             9,900,000                9,900,000 3M
195 3ME370 Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 70mm2 Bộ 1             9,900,000                9,900,000 3M
196 3ME395 Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 95mm2 Bộ 1             9,900,000                9,900,000 3M
197 3ME3120 Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 120mm2 Bộ 1           10,225,840              10,225,840 3M
198 3MT150 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 50mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
199 3MT170 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 70mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
200 3MT195 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 95mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
201 3MT1120 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 120mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
202 3MT1150 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 150mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
203 3MT1185 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 185mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
204 3MT1240 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 240mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
205 3MT1300 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 300mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
206 3ME150 Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 50mm2 Cái 1                        –                           – 3M
207 3ME170 Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 70mm2 Cái 1                        –                           – 3M
208 3ME195 Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 95mm2 Cái 1                        –                           – 3M
209 3ME1120 Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 120mm2 Cái 1                        –                           – 3M
210 3M90NA1 Hộp nối hạ thế 90-N A1 (8-22mm) Bộ 1             1,000,000                1,000,000 3M
211 3M90NA2 Hộp nối hạ thế 90-N A2 (14-30mm) Bộ 1             1,540,000                1,540,000 3M
212 3M90NA3 Hộp nối hạ thế 90-N A3 (23-35mm) Bộ 1             2,000,000                2,000,000 3M

Một số ưu đãi khi mua Đầu Cáp 3M tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Đầu Cáp 3M chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An