Bảng Giá Máy Biến Áp Năng Lượng Mặt Trời Solar THIBIDI 2020

Bảng Giá Máy Biến Áp Năng Lượng Mặt Trời Solar THIBIDI 2020

Bảng Giá Máy Biến Áp Năng Lượng Mặt Trời Solar THIBIDI 2020

STTTên hàngNhãn hiệuTên SPĐVT Giá List (VNĐ)
 MÁY BIẾN ÁP THIBIDI ECOTRAN SILIC
 Tiêu chuẩn 2608 – Miền Nam
1Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       108,228,000
2Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       124,386,000
3Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       139,945,000
4Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       178,739,000
5Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       215,704,000
6Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       251,941,000
7Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       288,750,000
8Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       298,583,000
9Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       317,244,000
10Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       318,512,000
11Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       405,246,000
12Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       478,193,000
13Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       522,657,000
14Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       561,636,000
15Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMBAMáy       672,793,000
Tiêu chuẩn 62 -Miền Trung
1Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         22,630,000
2Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         28,986,000
3Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         36,150,000
4Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         42,644,000
5Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         56,344,000
6Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy         66,763,000
7Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       101,861,000
8Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       117,070,000
9Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       131,713,000
10Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       168,225,000
11Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       203,015,000
12Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       237,120,000
13Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       271,674,000
14Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       281,019,000
15Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       298,582,000
16Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       381,048,000
17Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       450,063,000
18Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       528,599,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMBAMáy       633,218,000
Tiêu chuẩn 6945 – Miền Trung
1Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
THIBIDIMBAMáy         22,630,000
2Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
THIBIDIMBAMáy         28,986,000
3Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
THIBIDIMBAMáy         36,150,000
4Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
THIBIDIMBAMáy         42,644,000
5Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
THIBIDIMBAMáy         56,344,000
6Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
THIBIDIMBAMáy         66,763,000
7Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       101,861,000
8Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       117,070,000
9Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       131,713,000
10Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       168,225,000
11Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       203,015,000
12Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       237,120,000
13Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       271,674,000
14Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       281,019,000
15Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       298,582,000
16Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
THIBIDIMBAMáy       318,512,000
17Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       381,048,000
18Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       450,063,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVNCPC
THIBIDIMBAMáy       522,657,000
20Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       528,599,000
21Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMBAMáy       633,218,000
Tiêu chuẩn 3370 -Hồ Chí Minh
1Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy         28,986,000
2Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy         36,150,000
3Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy         42,664,000
4Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy         56,344,000
5Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy         66,763,000
16Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       101,861,000
17Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       117,070,000
18Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       131,713,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       168,225,000
20Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       203,015,000
21Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       237,120,000
22Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       271,674,000
23Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       281,019,000
24Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       298,582,000
25Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       381,048,000
26Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       450,063,000
27Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       528,599,000
28Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS
TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC
THIBIDIMBAMáy       633,218,000
MÁY BIẾN ÁP THIBIDI ECOTRAN AMORPHOUSE
Tiêu chuẩn 2608 – Miền Nam
1Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy         27,945,000
2Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy         35,164,000
3Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy         43,462,000
4Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy         49,413,000
5Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy         65,258,000
6Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 127/023KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy         77,326,000
7Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       118,159,000
8Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       135,706,000
9Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       152,787,000
10Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       195,006,000
11Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       235,335,000
12Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       275,060,000
13Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       315,247,000
14Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       325,756,000
15Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       346,117,000
16Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       369,475,000
17Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       442,129,000
18Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       522,482,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       606,282,000
20Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       612,752,000
21Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 2608/QĐ EVN SPC
THIBIDIMáy       753,172,000
Tiêu chuẩn 62 -Miền Trung
22Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy         27,945,000
23Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy         35,164,000
24Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy         43,462,000
25Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy         49,413,000
26Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy         65,258,000
27Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy         77,326,000
28Máy biến áp dầu 3Pha 50KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy         94,139,000
29Máy biến áp dầu 3Pha 75KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       109,631,000
30Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       118,159,000
31Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       135,706,000
32Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       152,787,000
33Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       195,006,000
34Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       235,335,000
35Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       275,060,000
36Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       315,247,000
37Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       325,756,000
38Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       346,117,000
39Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       442,129,000
40Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       522,482,000
41Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       612,752,000
42Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 62/QĐ EVN
THIBIDIMáy       753,172,000
Tiêu chuẩn 6945 -Miền Trung
1Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy         28,947,000
2Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy         36,084,000
3Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy         45,004,000
4Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy         53,109,000
5Máy biến áp dầu 1Pha 70KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy         67,800,000
6Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 22/0.23KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy         80,340,000
7Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       118,159,000
8Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       135,706,000
9Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       152,787,000
10Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       195,006,000
11Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       235,335,000
12Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       275,060,000
13Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       315,247,000
14Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       325,756,000
15Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       346,117,000
16Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       369,475,000
17Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       442,129,000
18Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       522,482,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       606,282,000
20Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       612,752,000
21Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphouse Ecotrans
TCKT: 6945/QĐ EVN CPC
THIBIDIMáy       753,172,000
Tiêu chuẩn 3370 – Hồ Chí Minh
14Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy         35,164,000
15Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy         43,462,000
16Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy         49,413,000
17Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy         65,258,000
18Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy         77,326,000
19Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       118,159,000
20Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       135,706,000
21Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       152,787,000
22Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       195,006,000
23Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       235,335,000
24Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       275,060,000
25Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       315,247,000
26Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       325,756,000
27Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       346,117,000
28Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       442,129,000
29Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       522,482,000
30Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       612,752,000
31Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphous Ecotrans
TCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT
THIBIDIMáy       753,172,000

Một số ưu đãi khi mua máy biến áp THIBIDI tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm máy biến áp THIBIDI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

  0903 924 986