Bảng Giá Dây – Cáp Điện CADIVI 2020 Mới Nhất

Bảng Giá Dây – Cáp Điện CADIVI 2020 Mới Nhất

Bảng Giá Dây - Cáp Điện CADIVI 2020 Mới Nhất

BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI 2020
STT Tên hàng Quy cách/Áp lực ĐVT Số Lượng  Đơn giá chưa VAT  Nhãn hiệu xuất xứ
1 Dây CV – 120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 257,800 CADIVI
2 Dây CV – 150mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 308,100 CADIVI
3 Dây CV – 16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   33,800 CADIVI
4 Dây CV – 185mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 384,700 CADIVI
5 Dây CV – 25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   53,000 CADIVI
6 Dây CV – 300mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 632,300 CADIVI
7 Dây CV – 35mm2 (0.6/1kV) CV M            1 73,300 CADIVI
8 Dây CV – 400mm2 (0.6/1kV) CV M            1 806,500 CADIVI
9 Dây CV – 4mm2 (0.6/1kV) CV M            1 9,130 CADIVI
10 Dây CV – 50mm2 (0.6/1kV) CV M            1 100,300 CADIVI
11 Dây CV – 6mm2 (0.6/1kV) CV M            1 13,420 CADIVI
12 Dây CV – 70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 143,100 CADIVI
13 Dây CV – 95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 197,900 CADIVI
14 CX1/WBC – 120-12/20(24) kV M            1                 322,000 CADIVI
15 CX1/WBC – 150-12/20(24) kV M            1                 387,700 CADIVI
16 CX1/WBC – 185-12/20(24) kV M            1                 476,900 CADIVI
17 CX1/WBC – 240-12/20(24) kV M            1                 615,100 CADIVI
18 CX1/WBC – 25-12/20(24) kV M            1                   88,700 CADIVI
19 CX1/WBC – 35-12/20(24) kV M            1                 113,900 CADIVI
20 CX1/WBC – 50-12/20(24) kV M            1                 146,100 CADIVI
21 CX1/WBC – 70-12/20(24) kV M            1                 197,800 CADIVI
22 CX1/WBC – 95-12/20(24) kV M            1                 261,400 CADIVI
23 CX1V/WBC – 120-12/20(24) kV M            1 CADIVI
24 CX1V/WBC – 150-12/20(24) kV M            1 CADIVI
25 CX1V/WBC – 185-12/20(24) kV M            1 CADIVI
26 CX1V/WBC – 240-12/20(24) kV M            1 CADIVI
27 CX1V/WBC – 25-12/20(24) kV M            1 CADIVI
28 CX1V/WBC – 300-12/20(24) kV M            1                 761,900 CADIVI
29 CX1V/WBC – 300-12/20(24) kV M            1 CADIVI
30 CX1V/WBC – 35-12/20(24) kV M            1 CADIVI
31 CX1V/WBC – 400-12/20(24) kV M            1                 961,200 CADIVI
32 CX1V/WBC – 400-12/20(24) kV M            1 CADIVI
33 CX1V/WBC – 50-12/20(24) kV M            1 CADIVI
34 CX1V/WBC – 70-12/20(24) kV M            1 CADIVI
35 CX1V/WBC – 95-12/20(24) kV M            1 CADIVI
36 Dây CV – 1000mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,127,500 CADIVI
37 Dây CV – 500mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,046,700 CADIVI
38 DâyCV – 630mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,348,100 CADIVI
39 Dây CV – 800mm2 (0.6/1kV) CV M            1 1,706,400 CADIVI
40 Dây CV – 200mm2 (0.6/1kV) CV M            1 422,000 CADIVI
41 Dây CV – 250mm2 (0.6/1kV) CV M            1 543,700 CADIVI
42 Dây CV – 325mm2 (0.6/1kV) CV M            1 692,500 CADIVI
43 Dây AsXV – 120mm2 (24kV) M            1                   85,900 CADIVI
44 Dây AsXV – 150mm2 (24kV) M            1                   95,600 CADIVI
45 Dây AsXV – 185mm2 (24kV) M            1 111,400 CADIVI
46 Dây AsXV – 240mm2 (24kV) M            1 134,800 CADIVI
47 Dây AsXV – 25mm2 (24kV) M            1 37,300 CADIVI
48 Dây AsXV – 300mm2 (24kV) M            1 159,000 CADIVI
49 Dây AsXV – 35mm2 (24kV) M            1 45,000 CADIVI
50 Dây AsXV – 50mm2 (24kV) M            1 51,200 CADIVI
51 Dây AsXV – 70mm2 (24kV) M            1 58,600 CADIVI
52 Dây AsXV – 95mm2 (24kV) M            1 72,600 CADIVI
53 Dây AV – 10mm2 (0.6/1kV) M            1 4,260 CADIVI
54 Dây AV – 120mm2 (0.6/1kV) M            1 32,900 CADIVI
55 Dây AV – 150mm2 (0.6/1kV) M            1 42,300 CADIVI
56 Dây AV – 16mm2 (0.6/1kV) M            1 5,750 CADIVI
57 Dây AV – 185mm2 (0.6/1kV) M            1                   51,800 CADIVI
58 Dây AV – 200mm2 (0.6/1kV) M            1 56,800 CADIVI
59 Dây AV – 240mm2 (0.6/1kV) M            1 65,600 CADIVI
60 Dây AV – 25mm2 (0.6/1kV) M            1 8,090 CADIVI
61 Dây AV – 300mm2 (0.6/1kV) M            1                   82,100 CADIVI
62 Dây AV – 35mm2 (0.6/1kV) M            1                   10,550 CADIVI
63 Dây AV – 400mm2 (0.6/1kV) M            1                 103,800 CADIVI
64 Dây AV – 500mm2 (0.6/1kV) M            1                 130,800 CADIVI
65 Dây AV – 50mm2 (0.6/1kV) M            1                   14,760 CADIVI
66 Dây AV – 70mm2 (0.6/1kV) M            1                   19,920 CADIVI
67 Dây AV – 95mm2 (0.6/1kV) M            1                   27,100 CADIVI
68 Dây AX1/WBC – 120mm2 (24kV) M            1 CADIVI
69 Dây AX1/WBC – 150mm2 (24kV) M            1 CADIVI
70 Dây AX1/WBC – 185mm2 (24kV) M            1 CADIVI
71 Dây AX1/WBC – 240mm2 (24kV) M            1 CADIVI
72 Dây AX1/WBC – 25mm2 (24kV) M            1 CADIVI
73 Dây AX1/WBC – 300mm2 (24kV) M            1 CADIVI
74 Dây AX1/WBC – 35mm2 (24kV) M            1 CADIVI
75 Dây AX1/WBC – 400mm2 (24kV) M            1 CADIVI
76 Dây AX1/WBC – 50mm2 (24kV) M            1 CADIVI
77 Dây AX1/WBC – 70mm2 (24kV) M            1 CADIVI
78 Dây AX1/WBC – 95mm2 (24kV) M            1 CADIVI
79 Dây AX1V/WBC – 120mm2 (24kV) M            1                   86,700 CADIVI
80 Dây AX1V/WBC – 150mm2 (24kV) M            1                   97,400 CADIVI
81 Dây AX1V/WBC – 185mm2 (24kV) M            1                 113,000 CADIVI
82 Dây AX1V/WBC – 240mm2 (24kV) M            1                 135,200 CADIVI
83 Dây AX1V/WBC – 25mm2 (24kV) M            1                   39,300 CADIVI
84 Dây AX1V/WBC – 300mm2 (24kV) M            1                 160,200 CADIVI
85 Dây AX1V/WBC – 35mm2 (24kV) M            1                   45,400 CADIVI
86 Dây AX1V/WBC – 400mm2 (24kV) M            1                 193,700 CADIVI
87 Dây AX1V/WBC – 50mm2 (24kV) M            1                   53,500 CADIVI
88 Dây AX1V/WBC – 70mm2 (24kV) M            1                   63,700 CADIVI
89 Dây AX1V/WBC – 95mm2 (24kV) M            1                   75,300 CADIVI
90 Dây AX1V – 120mm2 (24kV) M            1                   82,600 CADIVI
91 Dây AX1V – 150mm2 (24kV) M            1                   94,500 CADIVI
92 Dây AX1V – 185mm2 (24kV) M            1                 104,700 CADIVI
93 Dây AX1V – 240mm2 (24kV) M            1                 125,600 CADIVI
94 Dây AX1V – 25mm2 (24kV) M            1                   39,600 CADIVI
95 Dây AX1V – 300mm2 (24kV) M            1                 148,600 CADIVI
96 Dây AX1V – 350mm2 (24kV) M            1 CADIVI
97 Dây AX1V – 35mm2 (24kV) M            1                   43,000 CADIVI
98 Dây AX1V – 400mm2 (24kV) M            1                 170,900 CADIVI
99 Dây AX1V – 50mm2 (24kV) M            1                   50,700 CADIVI
100 Dây AX1V – 70mm2 (24kV) M            1                   60,200 CADIVI
101 Dây AX1V – 95mm2 (24kV) M            1                   71,900 CADIVI
102 Dây AXV/DATA – 10mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
103 Dây AXV/DATA – 120mm2 (0.6/1kV) M            1                   73,700 CADIVI
104 Dây AXV/DATA – 150mm2 (0.6/1kV) M            1                   82,500 CADIVI
105 Dây AXV/DATA – 16mm2 (0.6/1kV) M            1                   26,000 CADIVI
106 Dây AXV/DATA – 185mm2 (0.6/1kV) M            1                   94,600 CADIVI
107 Dây AXV/DATA – 240mm2 (0.6/1kV) M            1                 114,700 CADIVI
108 Dây AXV/DATA – 25mm2 (0.6/1kV) M            1                   31,800 CADIVI
109 Dây AXV/DATA – 300mm2 (0.6/1kV) M            1                 138,000 CADIVI
110 Dây AXV/DATA – 35mm2 (0.6/1kV) M            1                   36,100 CADIVI
111 Dây AXV/DATA – 400mm2 (0.6/1kV) M            1                 168,900 CADIVI
112 Dây AXV/DATA – 50mm2 (0.6/1kV) M            1                   43,200 CADIVI
113 Dây AXV/DATA – 70mm2 (0.6/1kV) M            1                   49,300 CADIVI
114 Dây AXV/DATA – 95mm2 (0.6/1kV) M            1                   59,800 CADIVI
115 Dây AXV/DSTA – 2x10mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
116 Dây AXV/DSTA – 2x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 160,000 CADIVI
117 Dây AXV/DSTA – 2x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 178,900 CADIVI
118 Dây AXV/DSTA – 2x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   39,400 CADIVI
119 Dây AXV/DSTA – 2x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 211,600 CADIVI
120 Dây AXV/DSTA – 2x240mm2 (0.6/1kV) M            1                 256,100 CADIVI
121 Dây AXV/DSTA – 2x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   50,000 CADIVI
122 Dây AXV/DSTA – 2x300mm2 (0.6/1kV) M            1                 314,400 CADIVI
123 Dây AXV/DSTA – 2x35mm2 (0.6/1kV) M            1                   58,600 CADIVI
124 Dây AXV/DSTA – 2x400mm2 (0.6/1kV) M            1                 386,600 CADIVI
125 Dây AXV/DSTA – 2x50mm2 (0.6/1kV) M            1                   69,200 CADIVI
126 Dây AXV/DSTA – 2x70mm2 (0.6/1kV) M            1                   86,800 CADIVI
127 Dây AXV/DSTA – 2x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 107,900 CADIVI
128 Dây AXV/DSTA – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   38,600 CADIVI
129 Dây AXV/DSTA – 3x10mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
130 Dây AXV/DSTA – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 219,100 CADIVI
131 Dây AXV/DSTA – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 227,700 CADIVI
132 Dây AXV/DSTA – 3x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 200,700 CADIVI
133 Dây AXV/DSTA – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 260,400 CADIVI
134 Dây AXV/DSTA – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 271,000 CADIVI
135 Dây AXV/DSTA – 3x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 228,800 CADIVI
136 Dây AXV/DSTA – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   53,400 CADIVI
137 Dây AXV/DSTA – 3x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   46,400 CADIVI
138 Dây AXV/DSTA – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 317,500 CADIVI
139 Dây AXV/DSTA – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 309,100 CADIVI
140 Dây AXV/DSTA – 3x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 273,100 CADIVI
141 Dây AXV/DSTA – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 386,100 CADIVI
142 Dây AXV/DSTA – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 400,000 CADIVI
143 Dây AXV/DSTA – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 412,600 CADIVI
144 Dây AXV/DSTA – 3x240mm2 (0.6/1kV) M            1                 336,400 CADIVI
145 Dây AXV/DSTA – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   64,300 CADIVI
146 Dây AXV/DSTA – 3x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   59,200 CADIVI
147 Dây AXV/DSTA – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 468,400 CADIVI
148 Dây AXV/DSTA – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 483,700 CADIVI
149 Dây AXV/DSTA – 3x300mm2 (0.6/1kV) M            1                 404,600 CADIVI
150 Dây AXV/DSTA – 3x35mm2 (0.6/1kV) M            1                   68,300 CADIVI
151 Dây AXV/DSTA – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 579,200 CADIVI
152 Dây AXV/DSTA – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) M            1                 600,600 CADIVI
153 Dây AXV/DSTA – 3x400mm2 (0.6/1kV) M            1                 503,300 CADIVI
154 Dây AXV/DSTA – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   97,700 CADIVI
155 Dây AXV/DSTA – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 101,500 CADIVI
156 Dây AXV/DSTA – 3x50mm2 (0.6/1kV) M            1                   85,500 CADIVI
157 Dây AXV/DSTA – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 125,500 CADIVI
158 Dây AXV/DSTA – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 129,800 CADIVI
159 Dây AXV/DSTA – 3x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 109,500 CADIVI
160 Dây AXV/DSTA – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 178,200 CADIVI
161 Dây AXV/DSTA – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 186,400 CADIVI
162 Dây AXV/DSTA – 3x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 140,800 CADIVI
163 Dây AXV/DSTA – 4x10mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
164 Dây AXV/DSTA – 4x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 232,300 CADIVI
165 Dây AXV/DSTA – 4x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 292,000 CADIVI
166 Dây AXV/DSTA – 4x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   48,700 CADIVI
167 Dây AXV/DSTA – 4x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 343,500 CADIVI
168 Dây AXV/DSTA – 4x240mm2 (0.6/1kV) M            1                 429,100 CADIVI
169 Dây AXV/DSTA – 4x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   68,000 CADIVI
170 Dây AXV/DSTA – 4x300mm2 (0.6/1kV) M            1                 520,800 CADIVI
171 Dây AXV/DSTA – 4x35mm2 (0.6/1kV) M            1                   81,300 CADIVI
172 Dây AXV/DSTA – 4x400mm2 (0.6/1kV) M            1                 650,300 CADIVI
173 Dây AXV/DSTA – 4x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 106,100 CADIVI
174 Dây AXV/DSTA – 4x70mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
175 Dây AXV/DSTA – 4x95mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
176 Dây AXV/S – 120mm2 (24kV) M            1                 127,600 CADIVI
177 Dây AXV/S – 150mm2 (24kV) M            1                 143,600 CADIVI
178 Dây AXV/S – 185mm2 (24kV) M            1                 159,100 CADIVI
179 Dây AXV/S – 240mm2 (24kV) M            1                 182,300 CADIVI
180 Dây AXV/S – 25mm2 (24kV) M            1                   75,100 CADIVI
181 Dây AXV/S – 300mm2 (24kV) M            1                 209,300 CADIVI
182 Dây AXV/S – 35mm2 (24kV) M            1                   81,300 CADIVI
183 Dây AXV/S – 400mm2 (24kV) M            1                 244,000 CADIVI
184 Dây AXV/S – 50mm2 (24kV) M            1                   90,200 CADIVI
185 Dây AXV/S – 70mm2 (24kV) M            1                 101,700 CADIVI
186 Dây AXV/S – 95mm2 (24kV) M            1                 115,800 CADIVI
187 Dây AXV/S-AWA – 120mm2 (24kV) M            1                 186,500 CADIVI
188 Dây AXV/S-AWA – 150mm2 (24kV) M            1                 209,100 CADIVI
189 Dây AXV/S-AWA – 185mm2 (24kV) M            1                 223,700 CADIVI
190 Dây AXV/S-AWA – 240mm2 (24kV) M            1                 253,100 CADIVI
191 Dây AXV/S-AWA – 300mm2 (24kV) M            1                 300,500 CADIVI
192 Dây AXV/S-AWA – 400mm2 (24kV) M            1                 339,000 CADIVI
193 Dây AXV/S-AWA – 50mm2 (24kV) M            1                 136,100 CADIVI
194 Dây AXV/S-AWA – 70mm2 (24kV) M            1                 155,800 CADIVI
195 Dây AXV/S-AWA – 95mm2 (24kV) M            1                 172,200 CADIVI
196 Dây AXV/S-DATA – 120mm2 (24kV) M            1                 172,100 CADIVI
197 Dây AXV/S-DATA – 150mm2 (24kV) M            1                 189,700 CADIVI
198 Dây AXV/S-DATA – 185mm2 (24kV) M            1                 208,400 CADIVI
199 Dây AXV/S-DATA – 240mm2 (24kV) M            1                 234,500 CADIVI
200 Dây AXV/S-DATA – 300mm2 (24kV) M            1                 265,600 CADIVI
201 Dây AXV/S-DATA – 400mm2 (24kV) M            1                 305,900 CADIVI
202 Dây AXV/S-DATA – 50mm2 (24kV) M            1                 127,400 CADIVI
203 Dây AXV/S-DATA – 70mm2 (24kV) M            1                 141,700 CADIVI
204 Dây AXV/S-DATA – 95mm2 (24kV) M            1                 157,800 CADIVI
205 Dây AXV/SE – 3x120mm2 (24kV) M            1                 433,600 CADIVI
206 Dây AXV/SE3 – x150mm2 (24kV) M            1                 491,300 CADIVI
207 Dây AXV/SE3 – x185mm2 (24kV) M            1                 547,100 CADIVI
208 Dây AXV/SE3 – x240mm2 (24kV) M            1                 624,100 CADIVI
209 Dây AXV/SE – 3x300mm2 (24kV) M            1                 711,100 CADIVI
210 Dây AXV/SE – 3x400mm2 (24kV) M            1                 828,300 CADIVI
211 Dây AXV/SE – 3x50mm2 (24kV) M            1                 303,900 CADIVI
212 Dây AXV/SE – 3x70mm2 (24kV) M            1                 346,300 CADIVI
213 Dây AXV/SE – 3x95mm2 (24kV) M            1                 392,600 CADIVI
214 Dây AXV/SE-DSTA – 3x120mm2 (24kV) M            1                 538,400 CADIVI
215 Dây AXV/SE-DSTA – 3x150mm2 (24kV) M            1                 617,900 CADIVI
216 Dây AXV/SE-DSTA – 3x185mm2 (24kV) M            1                 706,800 CADIVI
217 Dây AXV/SE-DSTA – 3x240mm2 (24kV) M            1                 809,100 CADIVI
218 Dây AXV/SE-DSTA – 3x300mm2 (24kV) M            1                 902,400 CADIVI
219 Dây AXV/SE-DSTA – 3x400mm2 (24kV) M            1              1,030,700 CADIVI
220 Dây AXV/SE-DSTA – 3x50mm2 (24kV) M            1                 390,900 CADIVI
221 Dây AXV/SE-DSTA – 3x70mm2 (24kV) M            1                 434,800 CADIVI
222 Dây AXV/SE-DSTA – 3x95mm2 (24kV) M            1                 493,400 CADIVI
223 Dây AXV/SE-SWA – 3x120mm2 (24kV) M            1                 674,900 CADIVI
224 Dây AXV/SE-SWA – 3x150mm2 (24kV) M            1                 758,300 CADIVI
225 Dây AXV/SE-SWA – 3x185mm2 (24kV) M            1                 821,300 CADIVI
226 Dây AXV/SE-SWA – 3x240mm2 (24kV) M            1                 926,700 CADIVI
227 Dây AXV/SE-SWA – 3x300mm2 (24kV) M            1              1,028,800 CADIVI
228 Dây AXV/SE-SWA – 3x400mm2 (24kV) M            1              1,164,300 CADIVI
229 Dây AXV/SE-SWA – 3x50mm2 (24kV) M            1                 468,600 CADIVI
230 Dây AXV/SE-SWA – 3x70mm2 (24kV) M            1                 518,600 CADIVI
231 Dây AXV/SE-SWA – 3x95mm2 (24kV) M            1                 600,900 CADIVI
232 Dây AXV – 10mm2 (0.6/1kV) M            1                    6,320 CADIVI
233 Dây AXV – 120mm2 (0.6/1kV) M            1                   41,400 CADIVI
234 Dây AXV – 150mm2 (0.6/1kV) M            1                   48,700 CADIVI
235 Dây AXV – 16mm2 (0.6/1kV) M            1                    8,070 CADIVI
236 Dây AXV – 185mm2 (0.6/1kV) M            1                   60,700 CADIVI
237 Dây AXV – 200mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
238 Dây AXV – 240mm2 (0.6/1kV) M            1                   75,700 CADIVI
239 Dây AXV – 25mm2 (0.6/1kV) M            1                   11,100 CADIVI
240 Dây AXV – 2x10mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
241 Dây AXV – 2x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 111,400 CADIVI
242 Dây AXV – 2x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 126,500 CADIVI
243 Dây AXV – 2x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   27,100 CADIVI
244 Dây AXV – 2x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 152,000 CADIVI
245 Dây AXV – 2x240mm2 (0.6/1kV) M            1                 188,600 CADIVI
246 Dây AXV – 2x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   34,700 CADIVI
247 Dây AXV – 2x300mm2 (0.6/1kV) M            1                 235,400 CADIVI
248 Dây AXV – 2x35mm2 (0.6/1kV) M            1                   41,700 CADIVI
249 Dây AXV – 2x400mm2 (0.6/1kV) M            1                 295,800 CADIVI
250 Dây AXV – 2x50mm2 (0.6/1kV) M            1                   51,700 CADIVI
251 Dây AXV – 2x70mm2 (0.6/1kV) M            1                   65,800 CADIVI
252 Dây AXV – 2x95mm2 (0.6/1kV) M            1                   82,900 CADIVI
253 Dây AXV – 300mm2 (0.6/1kV) M            1                   94,000 CADIVI
254 Dây AXV – 35mm2 (0.6/1kV) M            1                   13,950 CADIVI
255 Dây AXV – 3x10mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
256 Dây AXV – 3x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 147,100 CADIVI
257 Dây AXV – 3x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 170,700 CADIVI
258 Dây AXV – 3x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   32,700 CADIVI
259 Dây AXV – 3x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 207,400 CADIVI
260 Dây AXV – 3x240mm2 (0.6/1kV) M            1                 260,500 CADIVI
261 Dây AXV – 3x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   43,000 CADIVI
262 Dây AXV – 3x300mm2 (0.6/1kV) M            1                 318,400 CADIVI
263 Dây AXV – 3x35mm2 (0.6/1kV) M            1                   51,000 CADIVI
264 Dây AXV – 3x400mm2 (0.6/1kV) M            1                 402,500 CADIVI
265 Dây AXV – 3x50mm2 (0.6/1kV) M            1                   66,600 CADIVI
266 Dây AXV – 3x70mm2 (0.6/1kV) M            1                   86,600 CADIVI
267 Dây AXV – 3x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 112,900 CADIVI
268 Dây AXV – 400mm2 (0.6/1kV) M            1                 118,200 CADIVI
269 Dây AXV – 4x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   29,200 CADIVI
270 Dây AXV – 4x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 184,100 CADIVI
271 Dây AXV – 4x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 223,100 CADIVI
272 Dây AXV – 4x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   39,700 CADIVI
273 Dây AXV – 4x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 269,500 CADIVI
274 Dây AXV – 4x240mm2 (0.6/1kV) M            1                 340,000 CADIVI
275 Dây AXV – 4x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   52,300 CADIVI
276 Dây AXV – 4x300mm2 (0.6/1kV) M            1                 419,900 CADIVI
277 Dây AXV – 4x35mm2 (0.6/1kV) M            1                   63,300 CADIVI
278 Dây AXV – 4x400mm2 (0.6/1kV) M            1                 522,300 CADIVI
279 Dây AXV – 4x50mm2 (0.6/1kV) M            1                   83,800 CADIVI
280 Dây AXV – 4x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 111,200 CADIVI
281 Dây AXV – 4x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 144,900 CADIVI
282 Dây AXV – 500mm2 (0.6/1kV) M            1                 148,400 CADIVI
283 Dây AXV – 50mm2 (0.6/1kV) M            1                   18,920 CADIVI
284 Dây AXV – 630mm2 (0.6/1kV) M            1                 189,600 CADIVI
285 Dây AXV – 70mm2 (0.6/1kV) M            1                   25,300 CADIVI
286 Dây AXV – 95mm2 (0.6/1kV) M            1                   32,600 CADIVI
287 Dây CV/FR – 1×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                    6,810 CADIVI
288 Dây CV/FR – 1x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   27,300 CADIVI
289 Dây CV/FR – 1x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 274,300 CADIVI
290 Dây CV/FR – 1x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 325,400 CADIVI
291 Dây CV/FR – 1x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   39,400 CADIVI
292 Dây CV/FR – 1x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 404,800 CADIVI
293 Dây CV/FR – 1×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                    9,160 CADIVI
294 Dây CV/FR – 1x200mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
295 Dây CV/FR – 1x240mm2 (0.6/1kV) M            1                 527,600 CADIVI
296 Dây CV/FR – 1x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   60,700 CADIVI
297 Dây CV/FR – 1x300mm2 (0.6/1kV) M            1                 658,600 CADIVI
298 Dây CV/FR – 1×35 mm2 (0.6/1kV) M            1                   82,000 CADIVI
299 Dây CV/FR – 1x400mm2 (0.6/1kV) M            1                 824,300 CADIVI
300 Dây CV/FR – 1x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   13,100 CADIVI
301 Dây CV/FR – 1x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 112,800 CADIVI
302 Dây CV/FR – 1x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   17,740 CADIVI
303 Dây CV/FR – 1x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 157,100 CADIVI
304 Dây CV/FR – 1x8mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
305 Dây CV/FR – 1x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 214,900 CADIVI
306 Dây CV/FRT – 1×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                    4,760 CADIVI
307 Dây CV/FRT – 1x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   23,500 CADIVI
308 Dây CV/FRT – 1x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 264,400 CADIVI
309 Dây CV/FRT – 1x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 314,200 CADIVI
310 Dây CV/FRT – 1x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   35,100 CADIVI
311 Dây CV/FRT – 1x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 391,200 CADIVI
312 Dây CV/FRT – 1x1mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
313 Dây CV/FRT – 1×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                    6,830 CADIVI
314 Dây CV/FRT – 1x240mm2 (0.6/1kV) M            1                 512,200 CADIVI
315 Dây CV/FRT – 1x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   55,300 CADIVI
316 Dây CV/FRT – 1x300mm2 (0.6/1kV) M            1                 641,200 CADIVI
317 Dây CV/FRT – 1x35mm2 (0.6/1kV) M            1                   75,800 CADIVI
318 Dây CV/FRT – 1x400mm2 (0.6/1kV) M            1                 816,400 CADIVI
319 Dây CV/FRT – 1x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   10,220 CADIVI
320 Dây CV/FRT – 1x500mm2 (0.6/1kV) M            1              1,043,400 CADIVI
321 Dây CV/FRT – 1x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 105,500 CADIVI
322 Dây CV/FRT – 1x630mm2 (0.6/1kV) M            1              1,341,600 CADIVI
323 Dây CV/FRT – 1x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   14,650 CADIVI
324 Dây CV/FRT – 1x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 148,600 CADIVI
325 Dây CV/FRT – 1x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 204,900 CADIVI
326 Dây CV – 1.25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    2,860 CADIVI
327 Dây CV – 1.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    3,700 CADIVI
328 Dây CV – 100mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 215,200 CADIVI
329 Dây CV – 10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   22,200 CADIVI
330 Dây CV – 11mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   23,800 CADIVI
331 Dây CV – 14mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   30,700 CADIVI
332 Dây CV – 1mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    2,690 CADIVI
333 Dây CV – 2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    6,030 CADIVI
334 Dây CV – 22mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   47,700 CADIVI
335 Dây CV – 240mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 504,100 CADIVI
336 Dây CV – 2mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    4,790 CADIVI
337 Dây CV – 3.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    8,110 CADIVI
338 Dây CV – 30mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   62,600 CADIVI
339 Dây CV – 350mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 746,500 CADIVI
340 Dây CV – 38mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   79,600 CADIVI
341 Dây CV – 5.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   12,560 CADIVI
342 Dây CV – 5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   11,380 CADIVI
343 Dây CV – 60mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 128,500 CADIVI
344 Dây CV – 75mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 161,500 CADIVI
345 Dây CV – 80mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 168,900 CADIVI
346 Dây CV – 8mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   17,990 CADIVI
347 Dây CVV/DATA – 120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 296,600 CADIVI
348 Dây CVV/DATA – 150mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 349,300 CADIVI
349 Dây CVV/DATA – 185mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 430,400 CADIVI
350 Dây CVV/DATA – 240mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 556,300 CADIVI
351 Dây CVV/DATA – 25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   77,500 CADIVI
352 Dây CVV/DATA – 300mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 692,000 CADIVI
353 Dây CVV/DATA – 35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   99,500 CADIVI
354 Dây CVV/DATA – 400mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 876,800 CADIVI
355 Dây CVV/DATA – 50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 129,900 CADIVI
356 Dây CVV/DATA – 70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 172,700 CADIVI
357 Dây CVV/DATA – 95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 232,400 CADIVI
358 Dây CVV/DSTA – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 232,200 CADIVI
359 Dây CVV/DSTA – 2x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   69,900 CADIVI
360 Dây CVV/DSTA – 2x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 606,400 CADIVI
361 Dây CVV/DSTA – 2x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 715,700 CADIVI
362 Dây CVV/DSTA – 2x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 100,200 CADIVI
363 Dây CVV/DSTA – 2x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 885,500 CADIVI
364 Dây CVV/DSTA – 2×2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
365 Dây CVV/DSTA – 2x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,143,500 CADIVI
366 Dây CVV/DSTA – 2x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 142,800 CADIVI
367 Dây CVV/DSTA – 2x300mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,430,400 CADIVI
368 Dây CVV/DSTA – 2x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 186,000 CADIVI
369 Dây CVV/DSTA – 2x400mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,810,400 CADIVI
370 Dây CVV/DSTA – 2x4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   39,900 CADIVI
371 Dây CVV/DSTA – 2x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 242,700 CADIVI
372 Dây CVV/DSTA – 2x6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   51,200 CADIVI
373 Dây CVV/DSTA – 2x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 334,500 CADIVI
374 Dây CVV/DSTA – 2x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 455,600 CADIVI
375 Dây CVV/DSTA – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 108,800 CADIVI
376 Dây CVV/DSTA – 3x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   92,900 CADIVI
377 Dây CVV/DSTA – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,037,000 CADIVI
378 Dây CVV/DSTA – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,099,000 CADIVI
379 Dây CVV/DSTA – 3x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 873,400 CADIVI
380 Dây CVV/DSTA – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,233,000 CADIVI
381 Dây CVV/DSTA – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,292,700 CADIVI
382 Dây CVV/DSTA – 3x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,033,200 CADIVI
383 Dây CVV/DSTA – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 162,200 CADIVI
384 Dây CVV/DSTA – 3×16+1x8mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
385 Dây CVV/DSTA – 3x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 134,800 CADIVI
386 Dây CVV/DSTA – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,606,900 CADIVI
387 Dây CVV/DSTA – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,503,200 CADIVI
388 Dây CVV/DSTA – 3x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,281,800 CADIVI
389 Dây CVV/DSTA – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,011,300 CADIVI
390 Dây CVV/DSTA – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,074,500 CADIVI
391 Dây CVV/DSTA – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,158,500 CADIVI
392 Dây CVV/DSTA – 3x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,667,300 CADIVI
393 Dây CVV/DSTA – 3x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 196,600 CADIVI
394 Dây CVV/DSTA – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,503,400 CADIVI
395 Dây CVV/DSTA – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,508,600 CADIVI
396 Dây CVV/DSTA – 3x300mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,075,200 CADIVI
397 Dây CVV/DSTA – 3×35+1×16 mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 296,200 CADIVI
398 Dây CVV/DSTA – 3×35+1×25 mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 316,900 CADIVI
399 Dây CVV/DSTA – 3x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 259,000 CADIVI
400 Dây CVV/DSTA – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   58,000 CADIVI
401 Dây CVV/DSTA – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              3,074,400 CADIVI
402 Dây CVV/DSTA – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              3,299,200 CADIVI
403 Dây CVV/DSTA – 3x400mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,636,800 CADIVI
404 Dây CVV/DSTA – 3x4mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
405 Dây CVV/DSTA – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 406,800 CADIVI
406 Dây CVV/DSTA – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 429,200 CADIVI
407 Dây CVV/DSTA – 3x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 345,800 CADIVI
408 Dây CVV/DSTA – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   74,700 CADIVI
409 Dây CVV/DSTA – 3x6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   65,600 CADIVI
410 Dây CVV/DSTA – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 564,100 CADIVI
411 Dây CVV/DSTA – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 592,200 CADIVI
412 Dây CVV/DSTA – 3x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 482,700 CADIVI
413 Dây CVV/DSTA – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 791,000 CADIVI
414 Dây CVV/DSTA – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 837,100 CADIVI
415 Dây CVV/DSTA – 3x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 680,200 CADIVI
416 Dây CVV/DSTA – 4x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 118,200 CADIVI
417 Dây CVV/DSTA – 4x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,142,200 CADIVI
418 Dây CVV/DSTA – 4x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,365,300 CADIVI
419 Dây CVV/DSTA – 4x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 170,400 CADIVI
420 Dây CVV/DSTA – 4x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,691,900 CADIVI
421 Dây CVV/DSTA – 4×2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   43,500 CADIVI
422 Dây CVV/DSTA – 4x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,203,900 CADIVI
423 Dây CVV/DSTA – 4x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 251,200 CADIVI
424 Dây CVV/DSTA – 4x300mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,751,900 CADIVI
425 Dây CVV/DSTA – 4x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 335,900 CADIVI
426 Dây CVV/DSTA – 4x400mm2 (0.6/1kV) CV M            1              3,495,000 CADIVI
427 Dây CVV/DSTA – 4x4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   62,200 CADIVI
428 Dây CVV/DSTA – 4x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 454,600 CADIVI
429 Dây CVV/DSTA – 4x6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   79,400 CADIVI
430 Dây CVV/DSTA – 4x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 651,400 CADIVI
431 Dây CVV/DSTA – 4x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 889,500 CADIVI
432 Dây CVV – 1.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    5,340 CADIVI
433 Dây CVV – 10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   24,600 CADIVI
434 Dây CVV – 120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 265,500 CADIVI
435 Dây CVV – 150mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 316,400 CADIVI
436 Dây CVV – 16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   36,500 CADIVI
437 Dây CVV – 185mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 394,700 CADIVI
438 Dây CVV – 1mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    4,140 CADIVI
439 Dây CVV – 2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    7,710 CADIVI
440 Dây CVV – 240mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 516,400 CADIVI
441 Dây CVV – 25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   56,500 CADIVI
442 Dây CVV – 2×1.25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   11,470 CADIVI
443 Dây CVV – 2×1.5mm2 (300/500V) CV M            1                   11,870 CADIVI
444 Dây CVV – 2x10mm2 (300/500V) CV M            1                   56,200 CADIVI
445 Dây CVV – 2x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 558,000 CADIVI
446 Dây CVV – 2x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 661,300 CADIVI
447 Dây CVV – 2x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   87,100 CADIVI
448 Dây CVV – 2x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 823,200 CADIVI
449 Dây CVV – 2×2.5mm2 (300/500V) CV M            1                   17,420 CADIVI
450 Dây CVV – 2x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,073,900 CADIVI
451 Dây CVV – 2x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 126,300 CADIVI
452 Dây CVV – 2x300mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,346,300 CADIVI
453 Dây CVV – 2x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 168,300 CADIVI
454 Dây CVV – 2x400mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,715,300 CADIVI
455 Dây CVV – 2x4mm2 (300/500V) CV M            1                   25,200 CADIVI
456 Dây CVV – 2x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 224,200 CADIVI
457 Dây CVV – 2x6mm2 (300/500V) CV M            1                   34,800 CADIVI
458 Dây CVV – 2x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 313,300 CADIVI
459 Dây CVV – 2x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 428,500 CADIVI
460 Dây CVV – 300mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 647,800 CADIVI
461 Dây CVV – 35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   77,000 CADIVI
462 Dây CVV – 3×1.5mm2 (300/500V) CV M            1                   15,670 CADIVI
463 Dây CVV – 3x10mm2 (300/500V) CV M            1                   78,100 CADIVI
464 Dây CVV – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 969,300 CADIVI
465 Dây CVV – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,027,800 CADIVI
466 Dây CVV – 3x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 817,500 CADIVI
467 Dây CVV – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,154,900 CADIVI
468 Dây CVV – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,212,500 CADIVI
469 Dây CVV – 3x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 971,200 CADIVI
470 Dây CVV – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 145,500 CADIVI
471 Dây CVV – 3×16+1x8mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 140,900 CADIVI
472 Dây CVV – 3x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 120,600 CADIVI
473 Dây CVV – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,516,700 CADIVI
474 Dây CVV – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,419,100 CADIVI
475 Dây CVV – 3x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,212,000 CADIVI
476 Dây CVV – 3×2.5mm2 (300/500V) CV M            1                   23,200 CADIVI
477 Dây CVV – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,905,500 CADIVI
478 Dây CVV – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,965,600 CADIVI
479 Dây CVV – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,047,200 CADIVI
480 Dây CVV – 3x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,585,200 CADIVI
481 Dây CVV – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 214,300 CADIVI
482 Dây CVV – 3x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 179,900 CADIVI
483 Dây CVV – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,379,600 CADIVI
484 Dây CVV – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,386,500 CADIVI
485 Dây CVV – 3x300mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,984,400 CADIVI
486 Dây CVV – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 276,100 CADIVI
487 Dây CVV – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 296,000 CADIVI
488 Dây CVV – 3x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 241,700 CADIVI
489 Dây CVV – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,933,300 CADIVI
490 Dây CVV – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              3,151,200 CADIVI
491 Dây CVV – 3x400mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,529,600 CADIVI
492 Dây CVV – 3x4mm2 (300/500V) CV M            1                   34,000 CADIVI
493 Dây CVV – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 381,000 CADIVI
494 Dây CVV – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 401,500 CADIVI
495 Dây CVV – 3x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 324,900 CADIVI
496 Dây CVV – 3x6mm2 (300/500V) CV M            1                   48,400 CADIVI
497 Dây CVV – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 534,100 CADIVI
498 Dây CVV – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 560,700 CADIVI
499 Dây CVV – 3x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 457,600 CADIVI
500 Dây CVV – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 734,900 CADIVI
501 Dây CVV – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 778,800 CADIVI
502 Dây CVV – 3x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 631,500 CADIVI
503 Dây CVV – 400mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 825,100 CADIVI
504 Dây CVV – 4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   11,210 CADIVI
505 Dây CVV – 4×1.5mm2 (300/500V) CV M            1                   19,900 CADIVI
506 Dây CVV – 4x10mm2 (300/500V) CV M            1                 101,700 CADIVI
507 Dây CVV – 4x11mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 109,900 CADIVI
508 Dây CVV – 4x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,083,100 CADIVI
509 Dây CVV – 4x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,294,200 CADIVI
510 Dây CVV – 4x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 154,800 CADIVI
511 Dây CVV – 4x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,609,700 CADIVI
512 Dây CVV – 4x1mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   17,100 CADIVI
513 Dây CVV – 4×2.5mm2 (300/500V) CV M            1                   29,500 CADIVI
514 Dây CVV – 4x22mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
515 Dây CVV – 4x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,108,200 CADIVI
516 Dây CVV – 4x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 234,200 CADIVI
517 Dây CVV – 4×3.5mm2 (300/500V) CV M            1 CADIVI
518 Dây CVV – 4x300mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,641,900 CADIVI
519 Dây CVV – 4x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 316,600 CADIVI
520 Dây CVV – 4x400mm2 (0.6/1kV) CV M            1              3,367,700 CADIVI
521 Dây CVV – 4x4mm2 (300/500V) CV M            1                   44,400 CADIVI
522 Dây CVV – 4×5.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   61,800 CADIVI
523 Dây CVV – 4x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 428,100 CADIVI
524 Dây CVV – 4x6mm2 (300/500V) CV M            1                   63,600 CADIVI
525 Dây CVV – 4x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 605,200 CADIVI
526 Dây CVV – 4x8mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   84,300 CADIVI
527 Dây CVV – 4x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 835,000 CADIVI
528 Dây CVV – 500mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,055,100 CADIVI
529 Dây CVV – 50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 104,700 CADIVI
530 Dây CVV – 630mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,357,300 CADIVI
531 Dây CVV – 6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   15,720 CADIVI
532 Dây CVV – 70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 148,200 CADIVI
533 Dây CVV – 95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 204,500 CADIVI
534 Dây CX1V – 120mm2 (24kV) M            1                 321,300 CADIVI
535 Dây CX1V – 150mm2 (24kV) M            1                 386,600 CADIVI
536 Dây CX1V – 185mm2 (24kV) M            1                 475,700 CADIVI
537 Dây CX1V – 240mm2 (24kV) M            1                 613,300 CADIVI
538 Dây CX1V – 25mm2 (24kV) M            1                   88,500 CADIVI
539 Dây CX1V – 300mm2 (24kV) M            1                 759,800 CADIVI
540 Dây CX1V – 35mm2 (24kV) M            1                 113,700 CADIVI
541 Dây CX1V – 400mm2 (24kV) M            1                 959,000 CADIVI
542 Dây CX1V – 500mm2 (24kV) M            1              1,195,200 CADIVI
543 Dây CX1V – 50mm2 (24kV) M            1                 145,600 CADIVI
544 Dây CX1V – 630mm2 (24kV) M            1 CADIVI
545 Dây CX1V – 70mm2 (24kV) M            1                 197,200 CADIVI
546 Dây CX1V – 95mm2 (24kV) M            1                 260,800 CADIVI
547 Dây CXV/DATA – 10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   40,900 CADIVI
548 Dây CXV/DATA – 120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 298,200 CADIVI
549 Dây CXV/DATA – 150mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 353,900 CADIVI
550 Dây CXV/DATA – 185mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 435,700 CADIVI
551 Dây CXV/DATA – 2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   19,740 CADIVI
552 Dây CXV/DATA – 240mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 562,900 CADIVI
553 Dây CXV/DATA – 25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   77,700 CADIVI
554 Dây CXV/DATA – 300mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 700,400 CADIVI
555 Dây CXV/DATA – 35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 100,300 CADIVI
556 Dây CXV/DATA – 400mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 887,000 CADIVI
557 Dây CXV/DATA – 50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 130,500 CADIVI
558 Dây CXV/DATA – 6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   30,100 CADIVI
559 Dây CXV/DATA – 70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 174,500 CADIVI
560 Dây CXV/DATA – 95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 234,000 CADIVI
561 Dây CXV/DSTA – 2×1.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   25,400 CADIVI
562 Dây CXV/DSTA – 2x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   68,700 CADIVI
563 Dây CXV/DSTA – 2x11mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   72,600 CADIVI
564 Dây CXV/DSTA – 2x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 610,300 CADIVI
565 Dây CXV/DSTA – 2x14mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   89,100 CADIVI
566 Dây CXV/DSTA – 2x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 722,100 CADIVI
567 Dây CXV/DSTA – 2x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   97,100 CADIVI
568 Dây CXV/DSTA – 2x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 892,700 CADIVI
569 Dây CXV/DSTA – 2×2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   28,200 CADIVI
570 Dây CXV/DSTA – 2x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,154,300 CADIVI
571 Dây CXV/DSTA – 2x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 142,200 CADIVI
572 Dây CXV/DSTA – 2x300mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,442,300 CADIVI
573 Dây CXV/DSTA – 2x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 187,300 CADIVI
574 Dây CXV/DSTA – 2x400mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,826,100 CADIVI
575 Dây CXV/DSTA – 2x4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   38,700 CADIVI
576 Dây CXV/DSTA – 2x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 244,200 CADIVI
577 Dây CXV/DSTA – 2x6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   49,900 CADIVI
578 Dây CXV/DSTA – 2x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 337,600 CADIVI
579 Dây CXV/DSTA – 2x8mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   60,700 CADIVI
580 Dây CXV/DSTA – 2x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 457,200 CADIVI
581 Dây CXV/DSTA – 3×1.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   29,900 CADIVI
582 Dây CXV/DSTA – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 106,900 CADIVI
583 Dây CXV/DSTA – 3x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   92,000 CADIVI
584 Dây CXV/DSTA – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1              1,036,500 CADIVI
585 Dây CXV/DSTA – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1              1,095,200 CADIVI
586 Dây CXV/DSTA – 3x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 876,100 CADIVI
587 Dây CXV/DSTA – 3×14+1x8mm2 (0.6/1kV) M            1                 140,700 CADIVI
588 Dây CXV/DSTA – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1              1,235,900 CADIVI
589 Dây CXV/DSTA – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1              1,294,800 CADIVI
590 Dây CXV/DSTA – 3x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,045,200 CADIVI
591 Dây CXV/DSTA – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 159,800 CADIVI
592 Dây CXV/DSTA – 3x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 132,900 CADIVI
593 Dây CXV/DSTA – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV) M            1              1,611,100 CADIVI
594 Dây CXV/DSTA – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1              1,507,400 CADIVI
595 Dây CXV/DSTA – 3x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,296,400 CADIVI
596 Dây CXV/DSTA – 3×2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   35,400 CADIVI
597 Dây CXV/DSTA – 3x22mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 180,300 CADIVI
598 Dây CXV/DSTA – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) M            1              2,017,800 CADIVI
599 Dây CXV/DSTA – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) M            1              2,080,200 CADIVI
600 Dây CXV/DSTA – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1              2,164,600 CADIVI
601 Dây CXV/DSTA – 3x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,685,300 CADIVI
602 Dây CXV/DSTA – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 231,300 CADIVI
603 Dây CXV/DSTA – 3x250mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,812,800 CADIVI
604 Dây CXV/DSTA – 3x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 197,500 CADIVI
605 Dây CXV/DSTA – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) M            1              2,506,500 CADIVI
606 Dây CXV/DSTA – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1              2,514,200 CADIVI
607 Dây CXV/DSTA – 3x300mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,097,000 CADIVI
608 Dây CXV/DSTA – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 296,200 CADIVI
609 Dây CXV/DSTA – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 317,000 CADIVI
610 Dây CXV/DSTA – 3x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 261,300 CADIVI
611 Dây CXV/DSTA – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   56,600 CADIVI
612 Dây CXV/DSTA – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1              3,079,500 CADIVI
613 Dây CXV/DSTA – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) M            1              3,307,700 CADIVI
614 Dây CXV/DSTA – 3x400mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,664,400 CADIVI
615 Dây CXV/DSTA – 3x4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   48,500 CADIVI
616 Dây CXV/DSTA – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 406,000 CADIVI
617 Dây CXV/DSTA – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 427,800 CADIVI
618 Dây CXV/DSTA – 3x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 348,000 CADIVI
619 Dây CXV/DSTA – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   72,600 CADIVI
620 Dây CXV/DSTA – 3x6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   64,300 CADIVI
621 Dây CXV/DSTA – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 565,400 CADIVI
622 Dây CXV/DSTA – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 592,600 CADIVI
623 Dây CXV/DSTA – 3x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 486,200 CADIVI
624 Dây CXV/DSTA – 3x8mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   76,800 CADIVI
625 Dây CXV/DSTA – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 788,600 CADIVI
626 Dây CXV/DSTA – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 835,400 CADIVI
627 Dây CXV/DSTA – 3x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1 664,900 CADIVI
628 Dây CXV/DSTA – 4×1.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   32,100 CADIVI
629 Dây CXV/DSTA – 4x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 116,500 CADIVI
630 Dây CXV/DSTA – 4x11mm2 (0.6/1kV) M            1                 123,800 CADIVI
631 Dây CXV/DSTA – 4x120mm2 (0.6/1kV) M            1              1,158,500 CADIVI
632 Dây CXV/DSTA – 4x150mm2 (0.6/1kV) M            1              1,379,200 CADIVI
633 Dây CXV/DSTA – 4x16mm2 (0.6/1kV) M            1 169,400 CADIVI
634 Dây CXV/DSTA – 4x185mm2 (0.6/1kV) M            1              1,708,600 CADIVI
635 Dây CXV/DSTA – 4x1mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   26,900 CADIVI
636 Dây CXV/DSTA – 4×2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   32,100 CADIVI
637 Dây CXV/DSTA – 4x22mm2 (0.6/1kV) M            1                 230,100 CADIVI
638 Dây CXV/DSTA – 4x240mm2 (0.6/1kV) M            1 2,227,200 CADIVI
639 Dây CXV/DSTA – 4x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 252,400 CADIVI
640 Dây CXV/DSTA – 4x300mm2 (0.6/1kV) M            1              2,778,400 CADIVI
641 Dây CXV/DSTA – 4x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 338,700 CADIVI
642 Dây CXV/DSTA – 4x400mm2 (0.6/1kV) M            1              3,531,400 CADIVI
643 Dây CXV/DSTA – 4x4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   60,100 CADIVI
644 Dây CXV/DSTA – 4x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 455,900 CADIVI
645 Dây CXV/DSTA – 4x6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   77,200 CADIVI
646 Dây CXV/DSTA – 4x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 639,000 CADIVI
647 Dây CXV/DSTA – 4x8mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   96,700 CADIVI
648 Dây CXV/DSTA – 4x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 894,000 CADIVI
649 Dây CXV/FR – 1×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                    9,200 CADIVI
650 Dây CXV/FR – 1x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   30,200 CADIVI
651 Dây CXV/FR – 1x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 280,800 CADIVI
652 Dây CXV/FR – 1x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 334,100 CADIVI
653 Dây CXV/FR – 1x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   42,700 CADIVI
654 Dây CXV/FR – 1x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 412,800 CADIVI
655 Dây CXV/FR – 1x1mm2 (0.6/1kV) M            1                    7,770 CADIVI
656 Dây CXV/FR – 1×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   12,000 CADIVI
657 Dây CXV/FR – 1x240mm2 (0.6/1kV) M            1                 536,600 CADIVI
658 Dây CXV/FR – 1x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   64,500 CADIVI
659 Dây CXV/FR – 1x300mm2 (0.6/1kV) M            1                 668,800 CADIVI
660 Dây CXV/FR – 1x35mm2 (0.6/1kV) M            1                   86,300 CADIVI
661 Dây CXV/FR – 1x400mm2 (0.6/1kV) M            1                 848,500 CADIVI
662 Dây CXV/FR – 1x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   15,590 CADIVI
663 Dây CXV/FR – 1x500mm2 (0.6/1kV) M            1              1,078,900 CADIVI
664 Dây CXV/FR – 1x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 116,800 CADIVI
665 Dây CXV/FR – 1x5mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
666 Dây CXV/FR – 1x630mm2 (0.6/1kV) M            1              1,386,000 CADIVI
667 Dây CXV/FR – 1x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   20,400 CADIVI
668 Dây CXV/FR – 1x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 161,900 CADIVI
669 Dây CXV/FR – 1x800mm2 (0.6/1kV) M            1              1,770,200 CADIVI
670 Dây CXV/FR – 1x8mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
671 Dây CXV/FR – 1x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 219,700 CADIVI
672 Dây CXV/FR – 2×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
673 Dây CXV/FR – 2×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   25,400 CADIVI
674 Dây CXV/FR – 2x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   69,200 CADIVI
675 Dây CXV/FR – 2x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 592,300 CADIVI
676 Dây CXV/FR – 2x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 697,300 CADIVI
677 Dây CXV/FR – 2x16mm2 (0.6/1kV) M            1 98,000 CADIVI
678 Dây CXV/FR – 2x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 863,800 CADIVI
679 Dây CXV/FR – 2x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   22,000 CADIVI
680 Dây CXV/FR – 2×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1 31,500 CADIVI
681 Dây CXV/FR – 2x240mm2 (0.6/1kV) M            1              1,119,400 CADIVI
682 Dây CXV/FR – 2x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 143,700 CADIVI
683 Dây CXV/FR – 2x300mm2 (0.6/1kV) M            1              1,396,400 CADIVI
684 Dây CXV/FR – 2x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 188,600 CADIVI
685 Dây CXV/FR – 2x400mm2 (0.6/1kV) M            1              1,760,300 CADIVI
686 Dây CXV/FR – 2x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   40,800 CADIVI
687 Dây CXV/FR – 2x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 250,500 CADIVI
688 Dây CXV/FR – 2x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   51,800 CADIVI
689 Dây CXV/FR – 2x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 342,500 CADIVI
690 Dây CXV/FR – 2x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 461,900 CADIVI
691 Dây CXV/FR – 3×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   31,400 CADIVI
692 Dây CXV/FR – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 117,800 CADIVI
693 Dây CXV/FR – 3x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 100,000 CADIVI
694 Dây CXV/FR – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 992,600 CADIVI
695 Dây CXV/FR – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1              1,057,100 CADIVI
696 Dây CXV/FR – 3x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 861,700 CADIVI
697 Dây CXV/FR – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1              1,179,900 CADIVI
698 Dây CXV/FR – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1              1,238,400 CADIVI
699 Dây CXV/FR – 3x150mm2 (0.6/1kV) M            1              1,029,500 CADIVI
700 Dây CXV/FR – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 167,600 CADIVI
701 Dây CXV/FR – 3x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 139,800 CADIVI
702 Dây CXV/FR – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1              1,489,100 CADIVI
703 Dây CXV/FR – 3x185mm2 (0.6/1kV) M            1              1,266,700 CADIVI
704 Dây CXV/FR – 3x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   27,200 CADIVI
705 Dây CXV/FR – 3×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   40,300 CADIVI
706 Dây CXV/FR – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) M            1              1,919,300 CADIVI
707 Dây CXV/FR – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) M            1              1,980,200 CADIVI
708 Dây CXV/FR – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1              2,067,200 CADIVI
709 Dây CXV/FR – 3x240mm2 (0.6/1kV) M            1              1,638,400 CADIVI
710 Dây CXV/FR – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 243,800 CADIVI
711 Dây CXV/FR – 3x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 204,600 CADIVI
712 Dây CXV/FR – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) M            1              2,387,100 CADIVI
713 Dây CXV/FR – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1              2,467,400 CADIVI
714 Dây CXV/FR – 3x300mm2 (0.6/1kV) M            1              2,049,700 CADIVI
715 Dây CXV/FR – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 308,900 CADIVI
716 Dây CXV/FR – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV) M            1 330,100 CADIVI
717 Dây CXV/FR – 3x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 269,200 CADIVI
718 Dây CXV/FR – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   62,600 CADIVI
719 Dây CXV/FR – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1              3,044,200 CADIVI
720 Dây CXV/FR – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) M            1              3,169,700 CADIVI
721 Dây CXV/FR – 3x400mm2 (0.6/1kV) M            1              2,603,900 CADIVI
722 Dây CXV/FR – 3x4mm2 (0.6/1kV) M            1 52,800 CADIVI
723 Dây CXV/FR – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 426,900 CADIVI
724 Dây CXV/FR – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 448,300 CADIVI
725 Dây CXV/FR – 3x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 362,100 CADIVI
726 Dây CXV/FR – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   82,000 CADIVI
727 Dây CXV/FR – 3x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   68,300 CADIVI
728 Dây CXV/FR – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) M            1 585,800 CADIVI
729 Dây CXV/FR – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 614,400 CADIVI
730 Dây CXV/FR – 3x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 499,500 CADIVI
731 Dây CXV/FR – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 793,900 CADIVI
732 Dây CXV/FR – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 839,400 CADIVI
733 Dây CXV/FR – 3x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 677,800 CADIVI
734 Dây CXV/FR – 4×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   39,700 CADIVI
735 Dây CXV/FR – 4x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 128,000 CADIVI
736 Dây CXV/FR – 4x120mm2 (0.6/1kV) M            1              1,144,300 CADIVI
737 Dây CXV/FR – 4x150mm2 (0.6/1kV) M            1              1,357,400 CADIVI
738 Dây CXV/FR – 4x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 177,000 CADIVI
739 Dây CXV/FR – 4x185mm2 (0.6/1kV) M            1              1,684,800 CADIVI
740 Dây CXV/FR – 4x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   33,600 CADIVI
741 Dây CXV/FR – 4×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   50,300 CADIVI
742 Dây CXV/FR – 4x240mm2 (0.6/1kV) M            1              2,192,100 CADIVI
743 Dây CXV/FR – 4x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 264,900 CADIVI
744 Dây CXV/FR – 4x300mm2 (0.6/1kV) M            1              2,725,900 CADIVI
745 Dây CXV/FR – 4x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 351,500 CADIVI
746 Dây CXV/FR – 4x38mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
747 Dây CXV/FR – 4x400mm2 (0.6/1kV) M            1              3,485,000 CADIVI
748 Dây CXV/FR – 4x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   66,800 CADIVI
749 Dây CXV/FR – 4x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 476,700 CADIVI
750 Dây CXV/FR – 4x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   87,200 CADIVI
751 Dây CXV/FR – 4x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 659,800 CADIVI
752 Dây CXV/FR – 4x8mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
753 Dây CXV/FR – 4x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 896,100 CADIVI
754 Dây CXV/S – 120mm2 (24kV) M            1                 362,900 CADIVI
755 Dây CXV/S – 150mm2 (24kV) M            1                 432,300 CADIVI
756 Dây CXV/S – 185mm2 (24kV) M            1                 520,000 CADIVI
757 Dây CXV/S – 240mm2 (24kV) M            1                 656,800 CADIVI
758 Dây CXV/S – 25mm2 (24kV) M            1                 122,800 CADIVI
759 Dây CXV/S – 300mm2 (24kV) M            1                 804,200 CADIVI
760 Dây CXV/S – 35mm2 (24kV) M            1                 149,200 CADIVI
761 Dây CXV/S – 400mm2 (24kV) M            1              1,004,600 CADIVI
762 Dây CXV/S – 500mm2 (24kV) M            1              1,258,300 CADIVI
763 Dây CXV/S – 50mm2 (24kV) M            1 185,100 CADIVI
764 Dây CXV/S – 70mm2 (24kV) M            1                 237,200 CADIVI
765 Dây CXV/S – 95mm2 (24kV) M            1                 302,800 CADIVI
766 Dây CXV/S-AWA – 120mm2 (24kV) M            1                 418,700 CADIVI
767 Dây CXV/S-AWA – 150mm2 (24kV) M            1                 514,700 CADIVI
768 Dây CXV/S-AWA – 185mm2 (24kV) M            1                 581,300 CADIVI
769 Dây CXV/S-AWA – 240mm2 (24kV) M            1 738,700 CADIVI
770 Dây CXV/S-AWA – 25mm2 (24kV) M            1                 156,200 CADIVI
771 Dây CXV/S-AWA – 300mm2 (24kV) M            1                 890,700 CADIVI
772 Dây CXV/S-AWA – 35mm2 (24kV) M            1                 186,800 CADIVI
773 Dây CXV/S-AWA – 400mm2 (24kV) M            1              1,098,400 CADIVI
774 Dây CXV/S-AWA – 500mm2 (24kV) M            1              1,359,000 CADIVI
775 Dây CXV/SAWA – 50mm2 (24kV) M            1 221,600 CADIVI
776 Dây CXV/S-AWA – 70mm2 (24kV) M            1                 287,900 CADIVI
777 Dây CXV/S-AWA – 95mm2 (24kV) M            1                 355,800 CADIVI
778 Dây CXV/S-DATA – 120mm2 (24kV) M            1                 407,300 CADIVI
779 Dây CXV/S-DATA – 150mm2 (24kV) M            1                 503,400 CADIVI
780 Dây CXV/S-DATA – 185mm2 (24kV) M            1                 569,600 CADIVI
781 Dây CXV/S-DATA – 240mm2 (24kV) M            1 725,000 CADIVI
782 Dây CXV/S-DATA – 25mm2 (24kV) M            1                 152,900 CADIVI
783 Dây CXV/S-DATA – 300mm2 (24kV) M            1                 863,100 CADIVI
784 Dây CXV/S-DATA – 35mm2 (24kV) M            1                 182,900 CADIVI
785 Dây CXV/S-DATA – 400mm2 (24kV) M            1              1,069,900 CADIVI
786 Dây CXV/S-DATA – 500mm2 (24kV) M            1              1,329,600 CADIVI
787 Dây CXV/S-DATA – 50mm2 (24kV) M            1                 219,700 CADIVI
788 Dây CXV/S-DATA – 70mm2 (24kV) M            1                 276,900 CADIVI
789 Dây CXV/S-DATA – 95mm2 (24kV) M            1                 344,500 CADIVI
790 Dây CXV/SE – 3x120mm2 (24kV) M            1              1,134,900 CADIVI
791 Dây CXV/SE – 3x150mm2 (24kV) M            1              1,353,900 CADIVI
792 Dây CXV/SE – 3x185mm2 (24kV) M            1              1,625,900 CADIVI
793 Dây CXV/SE – 3x240mm2 (24kV) M            1              2,045,000 CADIVI
794 Dây CXV/SE – 3x25mm2 (24kV) M            1                 393,000 CADIVI
795 Dây CXV/SE – 3x300mm2 (24kV) M            1              2,493,400 CADIVI
796 Dây CXV/SE – 3x35mm2 (24kV) M            1                 472,500 CADIVI
797 Dây CXV/SE – 3x400mm2 (24kV) M            1              3,109,400 CADIVI
798 Dây CXV/SE – 3x50mm2 (24kV) M            1                 574,300 CADIVI
799 Dây CXV/SE – 3x70mm2 (24kV) M            1                 746,000 CADIVI
800 Dây CXV/SE – 3x95mm2 (24kV) M            1                 949,100 CADIVI
801 Dây CXV/SE-DSTA – 3x120mm2 (24kV) M            1              1,237,000 CADIVI
802 Dây CXV/SE-DSTA – 3x150mm2 (24kV) M            1              1,537,200 CADIVI
803 Dây CXV/SE-DSTA – 3x185mm2 (24kV) M            1              1,745,800 CADIVI
804 Dây CXV/SE-DSTA – 3x240mm2 (24kV) M            1              2,255,900 CADIVI
805 Dây CXV/SE-DSTA – 3x25mm2 (24kV) M            1                 453,400 CADIVI
806 Dây CXV/SE-DSTA – 3x300mm2 (24kV) M            1              2,678,500 CADIVI
807 Dây CXV/SE-DSTA – 3x35mm2 (24kV) M            1                 540,200 CADIVI
808 Dây CXV/SE-DSTA – 3x400mm2 (24kV) M            1              3,315,600 CADIVI
809 Dây CXV/SE-DSTA – 3x50mm2 (24kV) M            1 653,100 CADIVI
810 Dây CXV/SE-DSTA – 3x70mm2 (24kV) M            1                 832,300 CADIVI
811 Dây CXV/SE-DSTA – 3x95mm2 (24kV) M            1              1,046,000 CADIVI
812 Dây CXV/SE-SWA – 3x120mm2 (24kV) M            1              1,383,200 CADIVI
813 Dây CXV/SE-SWA – 3x150mm2 (24kV) M            1              1,675,100 CADIVI
814 Dây CXV/SE-SWA – 3x185mm2 (24kV) M            1              1,908,300 CADIVI
815 Dây CXV/SE-SWA – 3x240mm2 (24kV) M            1 2,379,100 CADIVI
816 Dây CXV/SE-SWA – 3x25mm2 (24kV) M            1                 536,900 CADIVI
817 Dây CXV/SE-SWA – 3x300mm2 (24kV) M            1              2,822,500 CADIVI
818 Dây CXV/SE-SWA – 3x35mm2 (24kV) M            1                 621,700 CADIVI
819 Dây CXV/SE-SWA – 3x400mm2 (24kV) M            1              3,305,500 CADIVI
820 Dây CXV/SE-SWA – 3x50mm2 (24kV) M            1                 731,400 CADIVI
821 Dây CXV/SE-SWA – 3x70mm2 (24kV) M            1 901,500 CADIVI
822 Dây CXV/SE-SWA – 3x95mm2 (24kV) M            1              1,154,200 CADIVI
823 Dây CXV – 1.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    5,130 CADIVI
824 Dây CXV – 10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   24,400 CADIVI
825 Dây CXV – 120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 268,100 CADIVI
826 Dây CXV – 120-mm2 (24kV) M            1                 311,700 CADIVI
827 Dây CXV – 150mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 319,900 CADIVI
828 Dây CXV – 150-mm2 (24kV) M            1                 376,000 CADIVI
829 Dây CXV – 16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   36,600 CADIVI
830 Dây CXV – 185mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 398,400 CADIVI
831 Dây CXV – 185-mm2 (24kV) M            1                 464,000 CADIVI
832 Dây CXV – 1mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    3,960 CADIVI
833 Dây CXV – 2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    7,680 CADIVI
834 Dây CXV – 240mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 521,100 CADIVI
835 Dây CXV – 240-mm2 (24kV) M            1                 600,300 CADIVI
836 Dây CXV – 25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   56,700 CADIVI
837 Dây CXV – 25-mm2 (24kV) M            1 81,200 CADIVI
838 Dây CXV – 2×1.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   13,790 CADIVI
839 Dây CXV – 2x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   56,300 CADIVI
840 Dây CXV – 2x11mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   59,900 CADIVI
841 Dây CXV – 2x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 561,500 CADIVI
842 Dây CXV – 2x14mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
843 Dây CXV – 2x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1 666,500 CADIVI
844 Dây CXV – 2x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   84,200 CADIVI
845 Dây CXV – 2x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 828,300 CADIVI
846 Dây CXV – 2x1mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   11,160 CADIVI
847 Dây CXV – 2×2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   18,950 CADIVI
848 Dây CXV – 2x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,081,500 CADIVI
849 Dây CXV – 2x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 126,200 CADIVI
850 Dây CXV – 2x2mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
851 Dây CXV – 2×3.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   24,700 CADIVI
852 Dây CXV – 2x300mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,355,800 CADIVI
853 Dây CXV – 2x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 169,400 CADIVI
854 Dây CXV – 2x400mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,726,800 CADIVI
855 Dây CXV – 2x4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   27,000 CADIVI
856 Dây CXV – 2x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 225,600 CADIVI
857 Dây CXV – 2x60mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 285,000 CADIVI
858 Dây CXV – 2x6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   36,700 CADIVI
859 Dây CXV – 2x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 315,300 CADIVI
860 Dây CXV – 2x8mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
861 Dây CXV – 2x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 430,200 CADIVI
862 Dây CXV – 300mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 652,900 CADIVI
863 Dây CXV – 300-mm2 (24kV) M            1                 745,800 CADIVI
864 Dây CXV – 35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   77,700 CADIVI
865 Dây CXV – 35-mm2 (24kV) M            1                 105,300 CADIVI
866 Dây CXV – 3×1.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   17,670 CADIVI
867 Dây CXV – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   93,200 CADIVI
868 Dây CXV – 3×100+1x60mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 824,200 CADIVI
869 Dây CXV – 3x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   78,500 CADIVI
870 Dây CXV – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 976,400 CADIVI
871 Dây CXV – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,037,900 CADIVI
872 Dây CXV – 3x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 818,500 CADIVI
873 Dây CXV – 3x14mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
874 Dây CXV – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,167,200 CADIVI
875 Dây CXV – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,225,300 CADIVI
876 Dây CXV – 3x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 980,900 CADIVI
877 Dây CXV – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 144,400 CADIVI
878 Dây CXV – 3x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 118,600 CADIVI
879 Dây CXV – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,530,700 CADIVI
880 Dây CXV – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,433,700 CADIVI
881 Dây CXV – 3x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,223,400 CADIVI
882 Dây CXV – 3x1mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   13,960 CADIVI
883 Dây CXV – 3×2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   25,000 CADIVI
884 Dây CXV – 3x22mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
885 Dây CXV – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1 1,923,100 CADIVI
886 Dây CXV – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,985,000 CADIVI
887 Dây CXV – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,068,500 CADIVI
888 Dây CXV – 3x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,599,000 CADIVI
889 Dây CXV – 3×25+1x11mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 208,900 CADIVI
890 Dây CXV – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 215,000 CADIVI
891 Dây CXV – 3x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 180,300 CADIVI
892 Dây CXV – 3x2mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
893 Dây CXV – 3×3.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
894 Dây CXV – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,400,500 CADIVI
895 Dây CXV3x300+1x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,409,500 CADIVI
896 Dây CXV – 3x300mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,000,200 CADIVI
897 Dây CXV – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 277,700 CADIVI
898 Dây CXV – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 298,400 CADIVI
899 Dây CXV – 3x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 243,700 CADIVI
900 Dây CXV – 3x3mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
901 Dây CXV – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   43,000 CADIVI
902 Dây CXV – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,958,900 CADIVI
903 Dây CXV – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              3,178,000 CADIVI
904 Dây CXV – 3x400mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,549,900 CADIVI
905 Dây CXV – 3x4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   36,100 CADIVI
906 Dây CXV – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 383,700 CADIVI
907 Dây CXV – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 404,400 CADIVI
908 Dây CXV – 3x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 327,200 CADIVI
909 Dây CXV – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   60,700 CADIVI
910 Dây CXV – 3x60mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 415,700 CADIVI
911 Dây CXV – 3x6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   50,300 CADIVI
912 Dây CXV – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 538,600 CADIVI
913 Dây CXV – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 565,800 CADIVI
914 Dây CXV – 3x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 461,100 CADIVI
915 Dây CXV – 3x8mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   64,300 CADIVI
916 Dây CXV – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 739,100 CADIVI
917 Dây CXV – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 783,700 CADIVI
918 Dây CXV – 3x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 634,000 CADIVI
919 Dây CXV – 400mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 832,100 CADIVI
920 Dây CXV – 400-mm2 (24kV) M            1                 942,700 CADIVI
921 Dây CXV – 4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   10,930 CADIVI
922 Dây CXV – 4×1.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   22,100 CADIVI
923 Dây CXV – 4x100mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
924 Dây CXV – 4x10mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 102,300 CADIVI
925 Dây CXV – 4x11mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 109,200 CADIVI
926 Dây CXV – 4x120mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,091,700 CADIVI
927 Dây CXV – 4x14mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
928 Dây CXV – 4x150mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,305,700 CADIVI
929 Dây CXV – 4x16mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 154,100 CADIVI
930 Dây CXV – 4x185mm2 (0.6/1kV) CV M            1              1,626,600 CADIVI
931 Dây CXV – 4x1mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   17,250 CADIVI
932 Dây CXV – 4×2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   31,500 CADIVI
933 Dây CXV – 4x200mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
934 Dây CXV – 4x22mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 213,400 CADIVI
935 Dây CXV – 4x240mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,128,900 CADIVI
936 Dây CXV – 4x25mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 241,100 CADIVI
937 Dây CXV – 4x2mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
938 Dây CXV – 4×3.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
939 Dây CXV – 4x300mm2 (0.6/1kV) CV M            1              2,664,400 CADIVI
940 Dây CXV – 4x35mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 326,500 CADIVI
941 Dây CXV – 4x38mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 347,900 CADIVI
942 Dây CXV – 4x3mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   38,100 CADIVI
943 Dây CXV – 4x400mm2 (0.6/1kV) CV M            1              3,396,200 CADIVI
944 Dây CXV – 4x4mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   46,300 CADIVI
945 Dây CXV – 4×5.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
946 Dây CXV – 4x50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 431,400 CADIVI
947 Dây CXV – 4x6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   65,100 CADIVI
948 Dây CXV – 4x70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 626,300 CADIVI
949 Dây CXV – 4x7mm2 (0.6/1kV) CV M            1 CADIVI
950 Dây CXV – 4x8mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   83,400 CADIVI
951 Dây CXV – 4x95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 839,600 CADIVI
952 Dây CXV – 500-mm2 (24kV) M            1              1,177,000 CADIVI
953 Dây CXV – 50mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 105,500 CADIVI
954 Dây CXV – 50-mm2 (24kV) M            1                 137,200 CADIVI
955 Dây CXV – 6mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   15,410 CADIVI
956 Dây CXV – 70mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 149,600 CADIVI
957 Dây CXV – 70-mm2 (24kV) M            1                 187,400 CADIVI
958 Dây CXV – 95mm2 (0.6/1kV) CV M            1                 205,600 CADIVI
959 Dây CXV – 95-mm2 (24kV) M            1                 251,200 CADIVI
960 Dây DK-CVV – 2x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   68,200 CADIVI
961 Dây DK-CVV – 2x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   88,400 CADIVI
962 Dây DK-CVV – 2x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 138,600 CADIVI
963 Dây DK-CVV – 2x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 183,500 CADIVI
964 Dây DK-CVV – 2x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   33,900 CADIVI
965 Dây DK-CVV – 2x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   47,300 CADIVI
966 Dây DK-CVV – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 102,500 CADIVI
967 Dây DK-CVV – 3x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   87,300 CADIVI
968 Dây DK-CVV – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 147,600 CADIVI
969 Dây DK-CVV – 3x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 123,700 CADIVI
970 Dây DK-CVV – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 231,500 CADIVI
971 Dây DK-CVV – 3x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 194,400 CADIVI
972 Dây DK-CVV – 3x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 259,600 CADIVI
973 Dây DK-CVV – 3x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   45,200 CADIVI
974 Dây DK-CVV – 3x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   61,500 CADIVI
975 Dây DK-CVV – 4x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 111,800 CADIVI
976 Dây DK-CVV – 4x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 159,800 CADIVI
977 Dây DK-CVV – 4x25mm2 (0.6/1kV) M            1 251,400 CADIVI
978 Dây DK-CVV – 4x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 337,600 CADIVI
979 Dây DK-CVV – 4x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   56,200 CADIVI
980 Dây DK-CVV – 4x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   76,800 CADIVI
981 Dây DVV/Sc – 10×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   30,500 CADIVI
982 Dây DVV/Sc – 10×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   36,400 CADIVI
983 Dây DVV/Sc – 10×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   58,000 CADIVI
984 Dây DVV/Sc – 10x10mm2 (0.6/1kV) M            1 259,400 CADIVI
985 Dây DVV/Sc – 10x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   46,200 CADIVI
986 Dây DVV/Sc – 10×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   81,200 CADIVI
987 Dây DVV/Sc – 10x4mm2 (0.6/1kV) M            1                 118,500 CADIVI
988 Dây DVV/Sc – 10x6mm2 (0.6/1kV) M            1 165,400 CADIVI
989 Dây DVV/Sc – 12×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   33,800 CADIVI
990 Dây DVV/Sc – 12×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   40,800 CADIVI
991 Dây DVV/Sc – 12×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   63,900 CADIVI
992 Dây DVV/Sc – 12x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 306,000 CADIVI
993 Dây DVV/Sc – 12x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   52,300 CADIVI
994 Dây DVV/Sc – 12×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   91,800 CADIVI
995 Dây DVV/Sc – 12x4mm2 (0.6/1kV) M            1                 138,700 CADIVI
996 Dây DVV/Sc – 12x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 194,600 CADIVI
997 Dây DVV/Sc – 14×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   37,400 CADIVI
998 Dây DVV/Sc – 14×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   45,600 CADIVI
999 Dây DVV/Sc – 14×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   75,500 CADIVI
1000 Dây DVV/Sc – 14x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 354,000 CADIVI
1001 Dây DVV/Sc – 14x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   59,200 CADIVI
1002 Dây DVV/Sc – 14×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 106,000 CADIVI
1003 Dây DVV/Sc – 14x4mm2 (0.6/1kV) M            1                 159,400 CADIVI
1004 Dây DVV/Sc – 14x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 224,200 CADIVI
1005 Dây DVV/Sc – 16×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   38,900 CADIVI
1006 Dây DVV/Sc – 16×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   48,300 CADIVI
1007 Dây DVV/Sc – 16×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   80,800 CADIVI
1008 Dây DVV/Sc – 16x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 400,200 CADIVI
1009 Dây DVV/Sc – 16x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   62,300 CADIVI
1010 Dây DVV/Sc – 16×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 118,000 CADIVI
1011 Dây DVV/Sc – 16x4mm2 (0.6/1kV) M            1                 178,900 CADIVI
1012 Dây DVV/Sc – 16x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 252,500 CADIVI
1013 Dây DVV/Sc – 19×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   43,100 CADIVI
1014 Dây DVV/Sc – 19×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   56,200 CADIVI
1015 Dây DVV/Sc – 19×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   96,100 CADIVI
1016 Dây DVV/Sc – 19x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 471,400 CADIVI
1017 Dây DVV/Sc – 19x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   74,000 CADIVI
1018 Dây DVV/Sc – 19×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 136,400 CADIVI
1019 Dây DVV/Sc – 19x4mm2 (0.6/1kV) M            1                 208,900 CADIVI
1020 Dây DVV/Sc – 19x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 296,100 CADIVI
1021 Dây DVV/Sc – 24×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   54,300 CADIVI
1022 Dây DVV/Sc – 24×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   67,600 CADIVI
1023 Dây DVV/Sc – 24×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 117,100 CADIVI
1024 Dây DVV/Sc – 24x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   89,000 CADIVI
1025 Dây DVV/Sc – 24×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 172,600 CADIVI
1026 Dây DVV/Sc – 24×5.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 352,700 CADIVI
1027 Dây DVV/Sc – 27×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   61,000 CADIVI
1028 Dây DVV/Sc – 27×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   73,900 CADIVI
1029 Dây DVV/Sc – 27×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 129,200 CADIVI
1030 Dây DVV/Sc – 27x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   97,800 CADIVI
1031 Dây DVV/Sc – 27×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 191,300 CADIVI
1032 Dây DVV/Sc – 2×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   11,750 CADIVI
1033 Dây DVV/Sc – 2×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   13,680 CADIVI
1034 Dây DVV/Sc – 2×1.25mm2 (0.6/1kV) M            1                   17,040 CADIVI
1035 Dây DVV/Sc – 2×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   19,220 CADIVI
1036 Dây DVV/Sc – 2x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   62,600 CADIVI
1037 Dây DVV/Sc – 2x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   91,300 CADIVI
1038 Dây DVV/Sc – 2x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   16,240 CADIVI
1039 Dây DVV/Sc – 2×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   24,600 CADIVI
1040 Dây DVV/Sc – 2x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   33,500 CADIVI
1041 Dây DVV/Sc – 2x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   42,700 CADIVI
1042 Dây DVV/Sc – 30×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   66,000 CADIVI
1043 Dây DVV/Sc – 30×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   80,500 CADIVI
1044 Dây DVV/Sc – 30×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 141,600 CADIVI
1045 Dây DVV/Sc – 30x1mm2 (0.6/1kV) M            1                 107,400 CADIVI
1046 Dây DVV/Sc – 30×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 210,500 CADIVI
1047 Dây DVV/Sc – 37×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   77,300 CADIVI
1048 Dây DVV/Sc – 37×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   98,300 CADIVI
1049 Dây DVV/Sc – 37×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 170,100 CADIVI
1050 Dây DVV/Sc – 37x1mm2 (0.6/1kV) M            1                 132,900 CADIVI
1051 Dây DVV/Sc – 37×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 254,500 CADIVI
1052 Dây DVV/Sc – 37×3.5mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
1053 Dây DVV/Sc – 37x3mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
1054 Dây DVV/Sc – 3×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   14,060 CADIVI
1055 Dây DVV/Sc – 3×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   16,320 CADIVI
1056 Dây DVV/Sc – 3×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   23,700 CADIVI
1057 Dây DVV/Sc – 3x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   85,900 CADIVI
1058 Dây DVV/Sc – 3×16 mm2 (0.6/1kV) M            1                 127,200 CADIVI
1059 Dây DVV/Sc – 3x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   19,680 CADIVI
1060 Dây DVV/Sc – 3×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   31,200 CADIVI
1061 Dây DVV/Sc – 3x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   43,800 CADIVI
1062 Dây DVV/Sc – 3x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   58,100 CADIVI
1063 Dây DVV/Sc – 4×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   16,400 CADIVI
1064 Dây DVV/Sc – 4×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   19,090 CADIVI
1065 Dây DVV/Sc – 4×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   28,300 CADIVI
1066 Dây DVV/Sc – 4x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 110,100 CADIVI
1067 Dây DVV/Sc – 4x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 164,700 CADIVI
1068 Dây DVV/Sc – 4x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   23,300 CADIVI
1069 Dây DVV/Sc – 4×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   38,000 CADIVI
1070 Dây DVV/Sc – 4x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   54,200 CADIVI
1071 Dây DVV/Sc – 4x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   72,200 CADIVI
1072 Dây DVV/Sc – 5×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   18,420 CADIVI
1073 Dây DVV/Sc – 5×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1 21,600 CADIVI
1074 Dây DVV/Sc – 5×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   32,900 CADIVI
1075 Dây DVV/Sc – 5x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 134,300 CADIVI
1076 Dây DVV/Sc – 5x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 201,200 CADIVI
1077 Dây DVV/Sc – 5x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   26,700 CADIVI
1078 Dây DVV/Sc – 5×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   44,800 CADIVI
1079 Dây DVV/Sc – 5x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   64,500 CADIVI
1080 Dây DVV/Sc – 5x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   87,000 CADIVI
1081 Dây DVV/Sc – 7×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   22,200 CADIVI
1082 Dây DVV/Sc – 7×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   26,400 CADIVI
1083 Dây DVV/Sc – 7×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   41,600 CADIVI
1084 Dây DVV/Sc – 7x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 181,500 CADIVI
1085 Dây DVV/Sc – 7×16 mm2 (0.6/1kV) M            1                 275,000 CADIVI
1086 Dây DVV/Sc – 7x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   33,300 CADIVI
1087 Dây DVV/Sc – 7×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   57,900 CADIVI
1088 Dây DVV/Sc – 7x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   83,800 CADIVI
1089 Dây DVV/Sc – 7x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 116,200 CADIVI
1090 Dây DVV/Sc – 8×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   25,900 CADIVI
1091 Dây DVV/Sc – 8×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   30,700 CADIVI
1092 Dây DVV/Sc – 8×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   47,900 CADIVI
1093 Dây DVV/Sc – 8x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 208,100 CADIVI
1094 Dây DVV/Sc – 8x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   38,500 CADIVI
1095 Dây DVV/Sc – 8×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   66,500 CADIVI
1096 Dây DVV/Sc – 8x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   95,800 CADIVI
1097 Dây DVV/Sc – 8x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 133,300 CADIVI
1098 Dây DVV – 10×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   19,840 CADIVI
1099 Dây DVV – 10×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   25,400 CADIVI
1100 Dây DVV – 10×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   45,300 CADIVI
1101 Dây DVV – 10x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 242,900 CADIVI
1102 Dây DVV – 10x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   34,100 CADIVI
1103 Dây DVV – 10×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   67,800 CADIVI
1104 Dây DVV – 10x4mm2 (0.6/1kV) M            1                 105,200 CADIVI
1105 Dây DVV – 10×5.5mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
1106 Dây DVV – 10x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 150,900 CADIVI
1107 Dây DVV – 12×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   22,800 CADIVI
1108 Dây DVV – 12×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   29,500 CADIVI
1109 Dây DVV – 12×1.25mm2 (0.6/1kV) M            1 CADIVI
1110 Dây DVV – 12×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   53,200 CADIVI
1111 Dây DVV – 12x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 289,000 CADIVI
1112 Dây DVV – 12x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   39,800 CADIVI
1113 Dây DVV – 12×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   80,100 CADIVI
1114 Dây DVV – 12x4mm2 (0.6/1kV) M            1                 125,000 CADIVI
1115 Dây DVV – 12x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 179,600 CADIVI
1116 Dây DVV – 14×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   26,600 CADIVI
1117 Dây DVV – 14×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   34,400 CADIVI
1118 Dây DVV – 14×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   61,500 CADIVI
1119 Dây DVV – 14x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 334,400 CADIVI
1120 Dây DVV – 14x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   45,800 CADIVI
1121 Dây DVV – 14×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   93,100 CADIVI
1122 Dây DVV – 14x4mm2 (0.6/1kV) M            1                 144,000 CADIVI
1123 Dây DVV – 14x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 207,200 CADIVI
1124 Dây DVV – 16×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   29,800 CADIVI
1125 Dây DVV – 16×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   38,700 CADIVI
1126 Dây DVV – 16×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   69,900 CADIVI
1127 Dây DVV – 16x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 382,500 CADIVI
1128 Dây DVV – 16x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   52,000 CADIVI
1129 Dây DVV – 16×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 106,000 CADIVI
1130 Dây DVV – 16x4mm2 (0.6/1kV) M            1                 164,700 CADIVI
1131 Dây DVV – 16x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 236,600 CADIVI
1132 Dây DVV – 19×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   33,500 CADIVI
1133 Dây DVV – 19×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   44,000 CADIVI
1134 Dây DVV – 19×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   81,500 CADIVI
1135 Dây DVV – 19x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 452,800 CADIVI
1136 Dây DVV – 19x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   60,200 CADIVI
1137 Dây DVV – 19×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 123,900 CADIVI
1138 Dây DVV – 19x4mm2 (0.6/1kV) M            1                 194,100 CADIVI
1139 Dây DVV – 19x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 279,900 CADIVI
1140 Dây DVV – 24×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   42,100 CADIVI
1141 Dây DVV – 24×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   55,400 CADIVI
1142 Dây DVV – 24×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 103,300 CADIVI
1143 Dây DVV – 24x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   76,200 CADIVI
1144 Dây DVV – 24×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 157,500 CADIVI
1145 Dây DVV – 27×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   46,600 CADIVI
1146 Dây DVV – 27×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   61,800 CADIVI
1147 Dây DVV – 27×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 115,200 CADIVI
1148 Dây DVV – 27x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   84,800 CADIVI
1149 Dây DVV – 27×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 175,900 CADIVI
1150 Dây DVV – 2×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                    7,150 CADIVI
1151 Dây DVV – 2×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                    8,450 CADIVI
1152 Dây DVV – 2×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   12,540 CADIVI
1153 Dây DVV – 2x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   52,500 CADIVI
1154 Dây DVV – 2×16 mm2 (0.6/1kV) M            1                   79,800 CADIVI
1155 Dây DVV – 2x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   10,050 CADIVI
1156 Dây DVV – 2×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   16,230 CADIVI
1157 Dây DVV – 2x4mm2 (0.6/1kV) M            1 24,200 CADIVI
1158 Dây DVV – 2x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   33,600 CADIVI
1159 Dây DVV – 30×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   51,200 CADIVI
1160 Dây DVV – 30×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   68,000 CADIVI
1161 Dây DVV – 30×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 127,200 CADIVI
1162 Dây DVV – 30x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   93,900 CADIVI
1163 Dây DVV – 30×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 194,600 CADIVI
1164 Dây DVV – 37×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   62,100 CADIVI
1165 Dây DVV – 37×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   82,400 CADIVI
1166 Dây DVV – 37×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 155,600 CADIVI
1167 Dây DVV – 37x1mm2 (0.6/1kV) M            1                 114,200 CADIVI
1168 Dây DVV – 37×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                 238,500 CADIVI
1169 Dây DVV – 3×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                    8,820 CADIVI
1170 Dây DVV – 3×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   10,210 CADIVI
1171 Dây DVV – 3×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   16,480 CADIVI
1172 Dây DVV – 3x10mm2 (0.6/1kV) M            1 75,300 CADIVI
1173 Dây DVV – 3x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 115,000 CADIVI
1174 Dây DVV – 3x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   13,120 CADIVI
1175 Dây DVV – 3×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   22,300 CADIVI
1176 Dây DVV – 3x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   33,800 CADIVI
1177 Dây DVV – 3x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   47,600 CADIVI
1178 Dây DVV – 4×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   10,200 CADIVI
1179 Dây DVV – 4×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   12,590 CADIVI
1180 Dây DVV – 4×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   19,600 CADIVI
1181 Dây DVV – 4x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   99,100 CADIVI
1182 Dây DVV – 4x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 152,100 CADIVI
1183 Dây DVV – 4x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   16,100 CADIVI
1184 Dây DVV – 4×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   28,800 CADIVI
1185 Dây DVV – 4x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   44,100 CADIVI
1186 Dây DVV – 4x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   62,400 CADIVI
1187 Dây DVV – 5×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   11,550 CADIVI
1188 Dây DVV – 5×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   14,610 CADIVI
1189 Dây DVV – 5×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   23,700 CADIVI
1190 Dây DVV – 5x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 122,600 CADIVI
1191 Dây DVV – 5x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 188,400 CADIVI
1192 Dây DVV – 5x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   18,990 CADIVI
1193 Dây DVV – 5×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   35,100 CADIVI
1194 Dây DVV – 5x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   53,900 CADIVI
1195 Dây DVV – 5x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   76,600 CADIVI
1196 Dây DVV – 7×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   13,910 CADIVI
1197 Dây DVV – 7×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   17,840 CADIVI
1198 Dây DVV – 7×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   31,800 CADIVI
1199 Dây DVV – 7x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 168,800 CADIVI
1200 Dây DVV – 7x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 260,100 CADIVI
1201 Dây DVV – 7x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   22,400 CADIVI
1202 Dây DVV – 7×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   47,500 CADIVI
1203 Dây DVV – 7x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   73,400 CADIVI
1204 Dây DVV – 7x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 104,900 CADIVI
1205 Dây DVV – 8×0.5mm2 (0.6/1kV) M            1 16,530 CADIVI
1206 Dây DVV – 8×0.75mm2 (0.6/1kV) M            1                   21,000 CADIVI
1207 Dây DVV – 8×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   36,900 CADIVI
1208 Dây DVV – 8x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 194,400 CADIVI
1209 Dây DVV – 8x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   27,900 CADIVI
1210 Dây DVV – 8×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   54,900 CADIVI
1211 Dây DVV – 8x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   84,600 CADIVI
1212 Dây DVV – 8x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 121,100 CADIVI
1213 Dây LV-ABC – 2x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   10,030 CADIVI
1214 Dây LV-ABC – 2x120mm2 (0.6/1kV) M            1                   73,600 CADIVI
1215 Dây LV-ABC – 2x150mm2 (0.6/1kV) M            1                   88,500 CADIVI
1216 Dây LV-ABC – 2x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   14,270 CADIVI
1217 Dây LV-ABC – 2x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   18,840 CADIVI
1218 Dây LV-ABC – 2x35mm2 (0.6/1kV) M            1                   24,000 CADIVI
1219 Dây LV-ABC – 2x50mm2 (0.6/1kV) M            1                   35,100 CADIVI
1220 Dây LV-ABC – 2x70mm2 (0.6/1kV) M            1                   45,300 CADIVI
1221 Dây LV-ABC – 2x95mm2 (0.6/1kV) M            1                   58,200 CADIVI
1222 Dây LV-ABC – 3x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 108,700 CADIVI
1223 Dây LV-ABC – 3x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 131,100 CADIVI
1224 Dây LV-ABC – 3x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   20,600 CADIVI
1225 Dây LV-ABC – 3x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   27,400 CADIVI
1226 Dây LV-ABC – 3x35mm2 (0.6/1kV) M            1                   35,100 CADIVI
1227 Dây LV-ABC – 3x50mm2 (0.6/1kV) M            1                   48,600 CADIVI
1228 Dây LV-ABC – 3x70mm2 (0.6/1kV) M            1                   65,100 CADIVI
1229 Dây LV-ABC – 3x95mm2 (0.6/1kV) M            1                   86,800 CADIVI
1230 Dây LV-ABC – 4x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 144,000 CADIVI
1231 Dây LV-ABC – 4x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 173,700 CADIVI
1232 Dây LV-ABC – 4x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   27,000 CADIVI
1233 Dây LV-ABC – 4x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 207,900 CADIVI
1234 Dây LV-ABC – 4x240mm2 (0.6/1kV) M            1                 268,900 CADIVI
1235 Dây LV-ABC – 4x25mm2 (0.6/1kV) M            1                   36,200 CADIVI
1236 Dây LV-ABC – 4x300mm2 (0.6/1kV) M            1                 323,800 CADIVI
1237 Dây LV-ABC – 4x35mm2 (0.6/1kV) M            1                   46,400 CADIVI
1238 Dây LV-ABC – 4x50mm2 (0.6/1kV) M            1                   62,900 CADIVI
1239 Dây LV-ABC – 4x70mm2 (0.6/1kV) M            1                   86,200 CADIVI
1240 Dây LV-ABC – 4x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 113,700 CADIVI
1241 Dây VC – 10mm2 (450/750V) CV M            1                   21,500 CADIVI
1242 Dây VC – 2.5mm2 (450/750V) CV M            1                    5,570 CADIVI
1243 Dây VC – 6mm2 (450/750V) CV M            1                   12,810 CADIVI
1244 Dây VCmd – 2×0.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    2,760 CADIVI
1245 Dây VCmd – 2×0.75mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    3,890 CADIVI
1246 Dây VCmd – 2×1.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    7,110 CADIVI
1247 Dây VCmd – 2x1mm2 (0.6/1kV) CV M            1                    4,990 CADIVI
1248 Dây VCmd – 2×2.5mm2 (0.6/1kV) CV M            1                   11,530 CADIVI
1249 Dây VCmo – 2×0.75mm2 (300/500V) CV M            1                    4,580 CADIVI
1250 Dây VCmo – 2×1.5mm2 (300/500V) CV M            1                    8,080 CADIVI
1251 Dây VCmo – 2x1mm2 (300/500V) CV M            1                    5,730 CADIVI
1252 Dây VCmo – 2×2.5mm2 (300/500V) CV M            1                   13,010 CADIVI
1253 Dây VCmo – 2x4mm2 (300/500V) CV M            1                   19,670 CADIVI
1254 Dây VCmo – 2x6mm2 (300/500V) CV M            1                   29,400 CADIVI
1255 Dây VCmt – 2×0.75mm2 (300/500V) CV M            1                    5,130 CADIVI
1256 Dây VCmt – 2×1.5mm2 (300/500V) CV M            1                    8,910 CADIVI
1257 Dây VCmt – 2x1mm2 (300/500V) CV M            1                    6,340 CADIVI
1258 Dây VCmt – 2×2.5mm2 (300/500V) CV M            1                   14,170 CADIVI
1259 Dây VCmt – 2x4mm2 (300/500V) CV M            1                   21,200 CADIVI
1260 Dây VCmt – 2x6mm2 (300/500V) CV M            1                   31,400 CADIVI

 

Một số ưu đãi khi mua dây cáp điện CADIVI tại Công ty Đại Phong:

Đại Phong không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm dây cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

  • Bảo hành sản phẩm 100%
  • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
  • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
  • Đại Phong mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Đại Phong tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Mr Quân: 0938 034 930 - 0934 109 521
Zalo: 0938 034 930
Email: chinhvu@vndaiphong.com

ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNH CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM VẬT TƯ ĐIỆN TRUNG THẾ:
- Máy biến thế: KP Electric, abb, THIBIDI, SHIHLIN, SANAKY, EMC, MBT
- Cáp điện: Cadivi, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
- Máy cắt tự động lặp lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Copper.
- Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
- Đầu cáp 3M - RAYCHEM: Co nhiệt, co nguội, Tplug, Elbow- Đầu cáp trung thế

Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

Sản Phẩm Liên Quan

Giấy Phép Chứng Nhận Cấp Cáp CADIVI cho Công Trình VIETTEL
Catalogue Dây - Cáp Điện CADIVI
Cáp Điện CADIVI - Tồn Kho Giao Hàng Ngay
Tổng Phân Phối Cáp Điện CADIVI Miền Nam - Toàn Quốc
Cáp Điện CADIVI CV, VCMO, VCMD, 1.5 - 2.5 - 4.0 - 6.0
Tồn Kho Cáp Điện CADIVI CV 1.5mm2, CV 2.5mm2, CV 4mm2
Cáp CADIVI, Cáp Điện CADIVI, Cáp Trung Thế 3x50, 3x120, 3x240mm2 - 24kV
Đại Lý Cấp 1 Phân Phối Dây Cáp Điện CADIVI HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Uy ...
Dây Điện Dân Dụng CADIVI - Dây CADIVI CV Các Loại
Cáp Điện CADIVI AXV/AWA & AXV/SWA 0,6/1kV - Cáp Nhôm Hạ Thế
Cáp Điện CADIVI AVV/AWA & AVV/SWA 0,6/1kV - Cáp Nhôm Hạ Thế
Cáp Điện CADIVI AXV/DATA & AXV/DSTA 0,6/1kV - Cáp Nhôm Hạ Thế
Cáp Điện CADIVI AVV/DATA & AVV/DSTA 0,6/1kV - Cáp Nhôm Hạ Thế
Cáp Điện CADIVI AVV 0,6/1kV - Cáp Nhôm Hạ Thế
Cáp Điện CADIVI AXV 0,6/1kV - Cáp Nhôm Hạ Thế
Cáp Điện CADIVI AV 0,6/1kV - Cáp Nhôm Hạ Thế
Cáp CADIVI CXE/AWA & CXE/SWA 0,6/1kV - Cáp Điện Hạ Thế
Cáp CADIVI CXV/AWA & CXV/SWA 0,6/1kV - Cáp Điện Hạ Thế
Cáp CADIVI CVV/AWA & CVV/SWA 0,6/1kV - Cáp Điện Hạ Thế
Cáp CADIVI CXE/DATA & CXE/DSTA 0,6/1kV - Cáp Điện Hạ Thế
Cáp CADIVI CXV/DATA & CXV/DSTA 0,6/1kV - Cáp Điện Hạ Thế
Cáp CADIVI CVV/DATA & CVV/DSTA 0,6/1kV - Cáp Điện Hạ Thế
Cáp CADIVI CXE 0,6/1kV - Cáp Điện Hạ Thế
Cáp CADIVI CXV 0,6/1kV - Cáp Điện Hạ Thế
Cáp CADIVI CVV 0,6/1kV - Cáp Điện Hạ Thế

Hotline: 0934109521 - 4938034930