Bảng Giá Đầu Cáp Trung Thế 3M 2020 – Bảng Giá Đầu Cáp Co Nguội Co Nhiệt 3M

Bảng Giá Đầu Cáp Trung Thế 3M 2020 – Bảng Giá Đầu Cáp Co Nguội Co Nhiệt 3M

Công ty Chúng tôi đại lý cấp chính hãng 3M chuyên cung cấp đầu cáp trung thế 3M trân trọng gởi Quý khách hàng:

Bảng giá đầu cáp trung thế 3M co nguội, co nhiệt, Elbow và tplug mới nhất năm 2020

BẢNG GIÁ ĐẦU CÁP 3M, BẢNG GIÁ MỚI NHẤT ĐẦU CÁP 3M (Cập nhật mới nhất 2020)

STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN HÃNG SX
1 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 35mm2 Cái 1             1,158,544                1,158,544 3M
2 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 50mm2 Cái 1             1,158,544                1,158,544 3M
3 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 70mm2 Cái 1             1,310,778                1,310,778 3M
4 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 95mm2 Cái 1             1,302,744                1,302,744 3M
5 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 120mm2 Cái 1             1,328,288                1,328,288 3M
6 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 150mm2 Cái 1             1,421,400                1,421,400 3M
7 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 185mm2 Cái 1             1,433,760                1,433,760 3M
8 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 240mm2 Cái 1             1,458,480                1,458,480 3M
9 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, trong nhà, 300mm2 Cái 1             1,507,096                1,507,096 3M
10 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 35mm2 Cái 1             1,312,220                1,312,220 3M
11 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 50mm2 Cái 1             1,312,220                1,312,220 3M
12 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 70mm2 Cái 1             1,507,096                1,507,096 3M
13 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 95mm2 Cái 1             1,519,868                1,519,868 3M
14 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 120mm2 Cái 1             1,495,560                1,495,560 3M
15 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 150mm2 Cái 1             1,693,320                1,693,320 3M
16 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 185mm2 Cái 1             1,730,400                1,730,400 3M
17 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 240mm2 Cái 1             1,679,106                1,679,106 3M
18 Đầu cáp 24KV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời, 300mm2 Cái 1             1,726,074                1,726,074 3M
19 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 35mm2 Bộ 1             3,179,816                3,179,816 3M
20 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 50mm2 Bộ 1             3,179,816                3,179,816 3M
21 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 70mm2 Bộ 1             3,981,568                3,981,568 3M
22 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 95mm2 Bộ 1             4,021,120                4,021,120 3M
23 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 120mm2 Bộ 1             3,972,092                3,972,092 3M
24 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 150mm2 Bộ 1             4,393,568                4,393,568 3M
25 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 185mm2 Bộ 1             4,372,968                4,372,968 3M
26 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 240mm2 Bộ 1             4,412,520                4,412,520 3M
27 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt) , trong nhà, 300mm2 Bộ 1             4,432,708                4,432,708 3M
28 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 35mm2 Bộ 1             3,896,490                3,896,490 3M
29 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 50mm2 Bộ 1             3,896,490                3,896,490 3M
30 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 70mm2 Bộ 1             4,653,952                4,653,952 3M
31 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 95mm2 Bộ 1             4,620,168                4,620,168 3M
32 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 120mm2 Bộ 1             4,698,036                4,698,036 3M
33 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 150mm2 Bộ 1             5,601,552                5,601,552 3M
34 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 185mm2 Bộ 1             5,669,532                5,669,532 3M
35 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 240mm2 Bộ 1             5,616,384                5,616,384 3M
36 Đầu cáp 24KV 3 pha (Co Nhiệt) , Ngoài trời, 300mm2 Bộ 1             5,619,680                5,619,680 3M
37 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 Cái 1             1,570,956                1,570,956 3M
38 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 Cái 1             1,570,956                1,570,956 3M
39 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 Cái 1             1,969,154                1,969,154 3M
40 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 Cái 1             1,960,296                1,960,296 3M
41 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 Cái 1             2,000,054                2,000,054 3M
42 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 Cái 1             2,000,054                2,000,054 3M
43 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 Cái 1             2,031,160                2,031,160 3M
44 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 Cái 1             2,565,936                2,565,936 3M
45 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 Cái 1             2,591,480                2,591,480 3M
46 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 Cái 1             4,048,312                4,048,312 3M
47 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 Cái 1             3,971,268                3,971,268 3M
48 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 Cái 1             3,995,988                3,995,988 3M
49 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2 Cái 1             2,003,968                2,003,968 3M
50 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 Cái 1             2,003,968                2,003,968 3M
51 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 Cái 1             2,003,968                2,003,968 3M
52 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 Cái 1             2,345,928                2,345,928 3M
53 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 Cái 1             2,345,928                2,345,928 3M
54 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 Cái 1             2,469,528                2,469,528 3M
55 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 Cái 1             2,469,528                2,469,528 3M
56 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 Cái 1             2,459,022                2,459,022 3M
57 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 Cái 1             3,112,866                3,112,866 3M
58 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 Cái 1             3,093,090                3,093,090 3M
59 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 Cái 1             4,565,990                4,565,990 3M
60 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 Cái 1             4,568,256                4,568,256 3M
61 Đầu cáp 24KV 1 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 Cái 1             4,573,200                4,573,200 3M
62 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 35mm2 Cái 1             2,469,528                2,469,528 3M
63 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 50mm2 Cái 1             2,469,528                2,469,528 3M
64 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 70mm2 Cái 1             2,469,528                2,469,528 3M
65 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 95mm2 Cái 1             2,476,944                2,476,944 3M
66 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 120mm2 Cái 1             3,084,232                3,084,232 3M
67 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 150mm2 Cái 1             3,094,532                3,094,532 3M
68 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 185mm2 Cái 1             3,085,880                3,085,880 3M
69 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 240mm2 Cái 1             3,072,696                3,072,696 3M
70 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 300mm2 Cái 1             4,608,632                4,608,632 3M
71 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 400mm2 Cái 1             4,565,990                4,565,990 3M
72 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 500mm2 Cái 1             4,568,256                4,568,256 3M
73 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, trong nhà, 630mm2 Cái 1             4,561,458                4,561,458 3M
74 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 Cái 1             3,342,144                3,342,144 3M
75 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 Cái 1             3,350,384                3,350,384 3M
76 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 Cái 1             3,350,384                3,350,384 3M
77 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 Cái 1             3,353,680                3,353,680 3M
78 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 Cái 1             4,008,760                4,008,760 3M
79 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 Cái 1             4,008,760                4,008,760 3M
80 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 Cái 1             3,988,778                3,988,778 3M
81 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 Cái 1             4,034,304                4,034,304 3M
82 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 Cái 1             5,667,060                5,667,060 3M
83 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 Cái 1             5,757,288                5,757,288 3M
84 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 Cái 1             5,677,360                5,677,360 3M
85 Đầu cáp 35KV 1 pha, Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 Cái 1             5,648,520                5,648,520 3M
86 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 Bộ 1             5,903,136                5,903,136 3M
87 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 Bộ 1             5,903,136                5,903,136 3M
88 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 Bộ 1             6,511,454                6,511,454 3M
89 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 Bộ 1             6,511,454                6,511,454 3M
90 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 Bộ 1             7,269,122                7,269,122 3M
91 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 Bộ 1             7,305,996                7,305,996 3M
92 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 Bộ 1             7,301,052                7,301,052 3M
93 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 Bộ 1             8,147,712                8,147,712 3M
94 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 Bộ 1             8,033,588                8,033,588 3M
95 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 Bộ 1           10,419,480              10,419,480 3M
96 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 Bộ 1           10,490,344              10,490,344 3M
97 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 Bộ 1                        –                           – 3M
98 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 25mm2 Bộ 1             7,030,368                7,030,368 3M
99 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 Bộ 1             7,030,368                7,030,368 3M
100 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 Bộ 1             7,030,368                7,030,368 3M
101 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 Bộ 1             7,623,648                7,623,648 3M
102 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 Bộ 1             7,693,276                7,693,276 3M
103 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 Bộ 1             8,691,964                8,691,964 3M
104 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 Bộ 1             8,702,470                8,702,470 3M
105 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 Bộ 1             8,613,684                8,613,684 3M
106 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 Bộ 1             9,329,740                9,329,740 3M
107 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 Bộ 1             9,373,824                9,373,824 3M
108 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 Bộ 1           11,430,940              11,430,940 3M
109 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 Bộ 1           11,358,840              11,358,840 3M
110 Đầu cáp 24KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 Bộ 1                        –                           – 3M
111 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 35mm2 Bộ 1             8,629,340                8,629,340 3M
112 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 50mm2 Bộ 1             8,594,320                8,594,320 3M
113 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 70mm2 Bộ 1             8,695,260                8,695,260 3M
114 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 95mm2 Bộ 1             8,663,330                8,663,330 3M
115 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 120mm2 Bộ 1             9,227,358                9,227,358 3M
116 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 150mm2 Bộ 1             9,227,358                9,227,358 3M
117 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 185mm2 Bộ 1             9,374,648                9,374,648 3M
118 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 240mm2 Bộ 1             9,298,840                9,298,840 3M
119 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 300mm2 Bộ 1           11,448,450              11,448,450 3M
120 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 400mm2 Bộ 1           11,443,712              11,443,712 3M
121 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 500mm2 Bộ 1           11,556,600              11,556,600 3M
122 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, trong nhà, 630mm2 Bộ 1                        –                           – 3M
123 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 35mm2 Bộ 1           11,087,538              11,087,538 3M
124 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 50mm2 Bộ 1           11,087,538              11,087,538 3M
125 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 70mm2 Bộ 1           11,037,892              11,037,892 3M
126 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 95mm2 Bộ 1           11,113,082              11,113,082 3M
127 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 120mm2 Bộ 1           12,251,232              12,251,232 3M
128 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 150mm2 Bộ 1           12,266,064              12,266,064 3M
129 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 185mm2 Bộ 1           12,309,324              12,309,324 3M
130 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 240mm2 Bộ 1           12,352,790              12,352,790 3M
131 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 300mm2 Bộ 1           13,387,940              13,387,940 3M
132 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 400mm2 Bộ 1           13,474,048              13,474,048 3M
133 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 500mm2 Bộ 1           13,345,092              13,345,092 3M
134 Đầu cáp 35KV 3 pha Co nguội, Ngoài trời, 630mm2 Bộ 1           13,374,138              13,374,138 3M
135 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 50 mm2 Bộ 1             9,293,484                9,293,484 3M
136 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 70 mm2 Bộ 1             9,463,022                9,463,022 3M
137 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 95 mm2 Bộ 1           10,075,460              10,075,460 3M
138 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 120 mm2 Bộ 1           10,208,948              10,208,948 3M
139 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 150 mm2 Bộ 1           10,954,874              10,954,874 3M
140 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 185 mm2 Bộ 1           11,435,472              11,435,472 3M
141 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 240 mm2 Bộ 1           13,163,400              13,163,400 3M
142 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 300 mm2 Bộ 1           14,348,106              14,348,106 3M
143 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 400 mm2 Bộ 1           15,037,176              15,037,176 3M
144 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 24KV, 500 mm2 Bộ 1                        –                           – 3M
145 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 50mm2 Bộ 1           12,271,214              12,271,214 3M
146 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 70 mm2 Bộ 1           13,037,328              13,037,328 3M
147 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 95 mm2 Bộ 1           14,586,860              14,586,860 3M
148 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 120mm2 Bộ 1           15,548,880              15,548,880 3M
149 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 150 mm2 Bộ 1           16,501,424              16,501,424 3M
150 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 185 mm2 Bộ 1           17,498,052              17,498,052 3M
151 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 240 mm2 Bộ 1           19,452,580              19,452,580 3M
152 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 300 mm2 Bộ 1           20,447,560              20,447,560 3M
153 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 400 mm2 Bộ 1           22,163,540              22,163,540 3M
154 Hộp nối cáp ngầm đổ keo Resin 3 pha, 36KV, 500 mm2 Bộ 1                        –                           – 3M
155 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 50mm2 Bộ 1           11,598,418              11,598,418 3M
156 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 70mm2 Bộ 1           11,627,670              11,627,670 3M
157 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 95mm2 Bộ 1           11,671,548              11,671,548 3M
158 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 120mm2 Bộ 1           11,730,052              11,730,052 3M
159 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 150mm2 Bộ 1           11,876,312              11,876,312 3M
160 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 185mm2 Bộ 1           11,934,816              11,934,816 3M
161 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 240mm2 Bộ 1           12,081,076              12,081,076 3M
162 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 300mm2 Bộ 1           11,948,824              11,948,824 3M
163 Hộp nối cáp ngầm 24KV, 3 pha (Co nguội), 400mm2 Bộ 1           11,746,944              11,746,944 3M
164 Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×10 ÷ 16mm2 Bộ 1             1,038,240                1,038,240 3M
165 Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×25 ÷ 50mm2 Bộ 1             1,044,420                1,044,420 3M
166 Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×70 ÷ 120mm2 Bộ 1             1,067,080                1,067,080 3M
167 Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×150 ÷ 240mm2 Bộ 1             1,318,400                1,318,400 3M
168 Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV, 4×300 ÷ 400mm2 Bộ 1             1,330,760                1,330,760 3M
169 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×10 – 16mm2 Bộ 1             1,365,780                1,365,780 3M
170 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×25 – 50mm2 Bộ 1             1,384,320                1,384,320 3M
171 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×70 – 120mm2 Bộ 1             1,452,300                1,452,300 3M
172 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×150 – 240mm2 Bộ 1             1,549,120                1,549,120 3M
173 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV, 4×300-400mm2 Bộ 1             1,610,920                1,610,920 3M
174 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×16-25mm2 Bộ 1             1,110,340                1,110,340 3M
175 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×35-50mm2 Bộ 1             1,681,990                1,681,990 3M
176 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×70-95mm2 Bộ 1             2,274,240                2,274,240 3M
177 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×120-150mm2 Bộ 1             2,994,890                2,994,890 3M
178 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×185-240mm2 Bộ 1             3,519,510                3,519,510 3M
179 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 4×300-400mm2 Bộ 1             4,209,610                4,209,610 3M
180 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×16-25mm2 Bộ 1             1,297,800                1,297,800 3M
181 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×35-50mm2 Bộ 1             1,905,768                1,905,768 3M
182 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×70-95mm2 Bộ 1             2,572,734                2,572,734 3M
183 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×120-150mm2 Bộ 1             3,316,621                3,316,621 3M
184 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×185-240mm2 Bộ 1             3,995,679                3,995,679 3M
185 Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 4×300-400mm2 Bộ 1             4,785,792                4,785,792 3M
186 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 50mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
187 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 70mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
188 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 95mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
189 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 120mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
190 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 150mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
191 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 185mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
192 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 240mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
193 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 3x 300mm2 Bộ 1           17,419,600              17,419,600 3M
194 Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 50mm2 Bộ 1             9,900,000                9,900,000 3M
195 Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 70mm2 Bộ 1             9,900,000                9,900,000 3M
196 Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 95mm2 Bộ 1             9,900,000                9,900,000 3M
197 Đầu Elbow 24kV 250A, 3x 120mm2 Bộ 1           10,225,840              10,225,840 3M
198 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 50mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
199 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 70mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
200 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 95mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
201 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 120mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
202 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 150mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
203 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 185mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
204 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 240mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
205 Đầu Tplug – Tee Connector 24kV – 630A, 1x 300mm2 Cái 1             5,806,533                5,806,533 3M
206 Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 50mm2 Cái 1                        –                           – 3M
207 Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 70mm2 Cái 1                        –                           – 3M
208 Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 95mm2 Cái 1                        –                           – 3M
209 Đầu Elbow 24kV 250A, 1x 120mm2 Cái 1                        –                           – 3M
210 Hộp nối hạ thế 90-N A1 (8-22mm) Bộ 1             1,000,000                1,000,000 3M
211 Hộp nối hạ thế 90-N A2 (14-30mm) Bộ 1             1,540,000                1,540,000 3M
212 Hộp nối hạ thế 90-N A3 (23-35mm) Bộ 1             2,000,000                2,000,000 3M

Một số ưu đãi khi mua sản phẩm đầu cáp 3M tại Công ty Chúng tôi

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm mua sản phẩm đầu cáp 3M chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An