Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế LS VINA 2020 Mới Nhất

Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế LS VINA 2020 Mới Nhất

 

STTTên hàngĐVTSố Lượng Đơn giá chưa VATNhãn hiệu
1Cu/PVC/PVC – 1.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
2Cu/PVC/PVC – 2.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
3Cu/PVC/PVC – 4mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
4Cu/PVC/PVC – 6mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
5Cu/PVC/PVC – 10mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
6Cu/PVC/PVC – 16mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
7Cu/PVC/PVC – 25mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
8Cu/PVC/PVC – 35mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
9Cu/PVC/PVC – 50mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
10Cu/PVC/PVC – 70mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
11Cu/PVC/PVC – 95mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
12Cu/PVC/PVC – 120mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
13Cu/PVC/PVC – 150mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
14Cu/PVC/PVC – 185mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
15Cu/PVC/PVC – 240mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
16Cu/PVC/PVC – 300mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
17Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 1.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
18Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 2.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
19Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 4mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
20Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 6mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
21Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 10mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
22Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 16mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
23Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 25mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
24Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 35mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
25Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 50mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
26Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 70mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
27Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 95mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
28Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 120mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
29Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 150mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
30Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 185mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
31Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 240mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
32Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 300mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
33Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 400mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
34Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 1.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
35Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 2.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
36Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 4mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
37Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 6mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
38Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 10mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
39Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 16mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
40Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 25mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
41Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 35mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
42Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 50mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
43Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 70mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
44Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 95mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
45Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 120mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
46Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 150mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
47Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 185mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
48Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 240mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
49Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 300mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
50Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 400mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
51Cu/XLPE/PVC – 1.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
52Cu/XLPE/PVC – 2.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
53Cu/XLPE/PVC – 4mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
54Cu/XLPE/PVC – 6mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
55Cu/XLPE/PVC – 10mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
56Cu/XLPE/PVC – 16mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
57Cu/XLPE/PVC – 25mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
58Cu/XLPE/PVC – 35mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
59Cu/XLPE/PVC – 50mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
60Cu/XLPE/PVC – 70mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
61Cu/XLPE/PVC – 95mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
62Cu/XLPE/PVC – 120mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
63Cu/XLPE/PVC – 150mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
64Cu/XLPE/PVC – 185mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
65Cu/XLPE/PVC – 240mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
66Cu/XLPE/PVC – 300mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
67 Cu/XLPE/PVC – 400mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
68Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 1.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
69Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 2.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
70Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 4mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
71Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 6mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
72Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 10mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
73Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 16mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
74Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 25mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
75Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 35mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
76Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 50mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
77Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 70mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
78Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 95mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
79Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 120mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
80Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 150mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
81Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 185mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
82Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 240mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
83Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 300mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
84Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 400mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
85Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 1.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
86Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 2.5mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
87Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 4mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
88Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 6mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
89Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 10mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
90Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 16mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
91Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 25mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
92Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 35mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
93Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 50mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
94Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 70mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
95Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 95mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
96Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 120mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
97Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 150mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
98Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 185mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
99Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 240mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
100Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 300mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA
101Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 400mm2M1Liên hệ: 0903924986LS VINA

Một số ưu đãi khi mua Cáp LS VINA tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Cáp LS VINA chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

  0903 924 986