Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế LS VINA 2020 Mới Nhất

Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế LS VINA 2020 Mới Nhất

 

STT Tên hàng ĐVT Số Lượng  Đơn giá chưa VAT Nhãn hiệu
1 Cu/PVC/PVC – 1.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
2 Cu/PVC/PVC – 2.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
3 Cu/PVC/PVC – 4mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
4 Cu/PVC/PVC – 6mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
5 Cu/PVC/PVC – 10mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
6 Cu/PVC/PVC – 16mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
7 Cu/PVC/PVC – 25mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
8 Cu/PVC/PVC – 35mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
9 Cu/PVC/PVC – 50mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
10 Cu/PVC/PVC – 70mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
11 Cu/PVC/PVC – 95mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
12 Cu/PVC/PVC – 120mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
13 Cu/PVC/PVC – 150mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
14 Cu/PVC/PVC – 185mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
15 Cu/PVC/PVC – 240mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
16 Cu/PVC/PVC – 300mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
17 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 1.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
18 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 2.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
19 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 4mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
20 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 6mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
21 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 10mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
22 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 16mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
23 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 25mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
24 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 35mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
25 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 50mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
26 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 70mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
27 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 95mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
28 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 120mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
29 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 150mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
30 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 185mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
31 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 240mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
32 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 300mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
33 Cu/PVC/PVC/SWA/PVC – 400mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
34 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 1.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
35 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 2.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
36 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 4mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
37 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 6mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
38 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 10mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
39 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 16mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
40 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 25mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
41 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 35mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
42 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 50mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
43 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 70mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
44 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 95mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
45 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 120mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
46 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 150mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
47 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 185mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
48 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 240mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
49 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 300mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
50 Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – 400mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
51 Cu/XLPE/PVC – 1.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
52 Cu/XLPE/PVC – 2.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
53 Cu/XLPE/PVC – 4mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
54 Cu/XLPE/PVC – 6mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
55 Cu/XLPE/PVC – 10mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
56 Cu/XLPE/PVC – 16mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
57 Cu/XLPE/PVC – 25mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
58 Cu/XLPE/PVC – 35mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
59 Cu/XLPE/PVC – 50mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
60 Cu/XLPE/PVC – 70mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
61 Cu/XLPE/PVC – 95mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
62 Cu/XLPE/PVC – 120mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
63 Cu/XLPE/PVC – 150mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
64 Cu/XLPE/PVC – 185mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
65 Cu/XLPE/PVC – 240mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
66 Cu/XLPE/PVC – 300mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
67  Cu/XLPE/PVC – 400mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
68 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 1.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
69 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 2.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
70 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 4mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
71 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 6mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
72 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 10mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
73 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 16mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
74 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 25mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
75 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 35mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
76 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 50mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
77 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 70mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
78 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 95mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
79 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 120mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
80 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 150mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
81 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 185mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
82 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 240mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
83 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 300mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
84 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC – 400mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
85 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 1.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
86 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 2.5mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
87 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 4mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
88 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 6mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
89 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 10mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
90 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 16mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
91 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 25mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
92 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 35mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
93 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 50mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
94 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 70mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
95 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 95mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
96 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 120mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
97 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 150mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
98 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 185mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
99 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 240mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
100 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 300mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA
101 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC – 400mm2 M 1 Liên hệ: 0903924986 LS VINA

Một số ưu đãi khi mua Cáp LS VINA tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Cáp LS VINA chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An