Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA 2020 Mới Nhất

Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA 2020 Mới Nhất

Bảng Giá Cáp CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA 2020
STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lượng Đơn giá chưa VAT Nhãn hiệu/Xuất xứ
1 Dây CXV/DATA – 10mm2 (0.6/1kV) M            1                   40,900 CADIVI
2 Dây CXV/DATA – 120mm2 (0.6/1kV) M            1                 298,200 CADIVI
3 Dây CXV/DATA – 150mm2 (0.6/1kV) M            1                 353,900 CADIVI
4 Dây CXV/DATA – 185mm2 (0.6/1kV) M            1                 435,700 CADIVI
5 Dây CXV/DATA – 2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   19,740 CADIVI
6 Dây CXV/DATA – 240mm2 (0.6/1kV) M            1                 562,900 CADIVI
7 Dây CXV/DATA – 25mm2 (0.6/1kV) M            1                   77,700 CADIVI
8 Dây CXV/DATA – 300mm2 (0.6/1kV) M            1                 700,400 CADIVI
9 Dây CXV/DATA – 35mm2 (0.6/1kV) M            1                 100,300 CADIVI
10 Dây CXV/DATA – 400mm2 (0.6/1kV) M            1                 887,000 CADIVI
11 Dây CXV/DATA – 50mm2 (0.6/1kV) M            1                 130,500 CADIVI
12 Dây CXV/DATA – 6mm2 (0.6/1kV) M            1                   30,100 CADIVI
13 Dây CXV/DATA – 70mm2 (0.6/1kV) M            1                 174,500 CADIVI
14 Dây CXV/DATA – 95mm2 (0.6/1kV) M            1                 234,000 CADIVI
15 Dây CXV/DSTA – 2×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   25,400 CADIVI
16 Dây CXV/DSTA – 2x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   68,700 CADIVI
17 Dây CXV/DSTA – 2x11mm2 (0.6/1kV) M            1                   72,600 CADIVI
18 Dây CXV/DSTA – 2x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 610,300 CADIVI
19 Dây CXV/DSTA – 2x14mm2 (0.6/1kV) M            1                   89,100 CADIVI
20 Dây CXV/DSTA – 2x150mm2 (0.6/1kV) M            1                 722,100 CADIVI
21 Dây CXV/DSTA – 2x16mm2 (0.6/1kV) M            1                   97,100 CADIVI
22 Dây CXV/DSTA – 2x185mm2 (0.6/1kV) M            1                 892,700 CADIVI
23 Dây CXV/DSTA – 2×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   28,200 CADIVI
24 Dây CXV/DSTA – 2x240mm2 (0.6/1kV) M            1              1,154,300 CADIVI
25 Dây CXV/DSTA – 2x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 142,200 CADIVI
26 Dây CXV/DSTA – 2x300mm2 (0.6/1kV) M            1              1,442,300 CADIVI
27 Dây CXV/DSTA – 2x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 187,300 CADIVI
28 Dây CXV/DSTA – 2x400mm2 (0.6/1kV) M            1              1,826,100 CADIVI
29 Dây CXV/DSTA – 2x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   38,700 CADIVI
30 Dây CXV/DSTA – 2x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 244,200 CADIVI
31 Dây CXV/DSTA – 2x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   49,900 CADIVI
32 Dây CXV/DSTA – 2x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 337,600 CADIVI
33 Dây CXV/DSTA – 2x8mm2 (0.6/1kV) M            1                   60,700 CADIVI
34 Dây CXV/DSTA – 2x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 457,200 CADIVI
35 Dây CXV/DSTA – 3×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   29,900 CADIVI
36 Dây CXV/DSTA – 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV) M            1                 106,900 CADIVI
37 Dây CXV/DSTA – 3x10mm2 (0.6/1kV) M            1                   92,000 CADIVI
38 Dây CXV/DSTA – 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1              1,036,500 CADIVI
39 Dây CXV/DSTA – 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1              1,095,200 CADIVI
40 Dây CXV/DSTA – 3x120mm2 (0.6/1kV) M            1                 876,100 CADIVI
41 Dây CXV/DSTA – 3×14+1x8mm2 (0.6/1kV) M            1                 140,700 CADIVI
42 Dây CXV/DSTA – 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1              1,235,900 CADIVI
43 Dây CXV/DSTA – 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1              1,294,800 CADIVI
44 Dây CXV/DSTA – 3x150mm2 (0.6/1kV) M            1              1,045,200 CADIVI
45 Dây CXV/DSTA – 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 159,800 CADIVI
46 Dây CXV/DSTA – 3x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 132,900 CADIVI
47 Dây CXV/DSTA – 3×185+1x120mm2 (0.6/1kV) M            1              1,611,100 CADIVI
48 Dây CXV/DSTA – 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) M            1              1,507,400 CADIVI
49 Dây CXV/DSTA – 3x185mm2 (0.6/1kV) M            1              1,296,400 CADIVI
50 Dây CXV/DSTA – 3×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   35,400 CADIVI
51 Dây CXV/DSTA – 3x22mm2 (0.6/1kV) M            1                 180,300 CADIVI
52 Dây CXV/DSTA – 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) M            1              2,017,800 CADIVI
53 Dây CXV/DSTA – 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) M            1              2,080,200 CADIVI
54 Dây CXV/DSTA – 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1              2,164,600 CADIVI
55 Dây CXV/DSTA – 3x240mm2 (0.6/1kV) M            1              1,685,300 CADIVI
56 Dây CXV/DSTA – 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 231,300 CADIVI
57 Dây CXV/DSTA – 3x250mm2 (0.6/1kV) M            1              1,812,800 CADIVI
58 Dây CXV/DSTA – 3x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 197,500 CADIVI
59 Dây CXV/DSTA – 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) M            1              2,506,500 CADIVI
60 Dây CXV/DSTA – 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1              2,514,200 CADIVI
61 Dây CXV/DSTA – 3x300mm2 (0.6/1kV) M            1              2,097,000 CADIVI
62 Dây CXV/DSTA – 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV) M            1                 296,200 CADIVI
63 Dây CXV/DSTA – 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 317,000 CADIVI
64 Dây CXV/DSTA – 3x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 261,300 CADIVI
65 Dây CXV/DSTA – 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   56,600 CADIVI
66 Dây CXV/DSTA – 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) M            1              3,079,500 CADIVI
67 Dây CXV/DSTA – 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) M            1              3,307,700 CADIVI
68 Dây CXV/DSTA – 3x400mm2 (0.6/1kV) M            1              2,664,400 CADIVI
69 Dây CXV/DSTA – 3x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   48,500 CADIVI
70 Dây CXV/DSTA – 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 406,000 CADIVI
71 Dây CXV/DSTA – 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 427,800 CADIVI
72 Dây CXV/DSTA – 3x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 348,000 CADIVI
73 Dây CXV/DSTA – 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   72,600 CADIVI
74 Dây CXV/DSTA – 3x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   64,300 CADIVI
75 Dây CXV/DSTA – 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 565,400 CADIVI
76 Dây CXV/DSTA – 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 592,600 CADIVI
77 Dây CXV/DSTA – 3x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 486,200 CADIVI
78 Dây CXV/DSTA – 3x8mm2 (0.6/1kV) M            1                   76,800 CADIVI
79 Dây CXV/DSTA – 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 788,600 CADIVI
80 Dây CXV/DSTA – 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 835,400 CADIVI
81 Dây CXV/DSTA – 3x95mm2 (0.6/1kV) M            1 664,900 CADIVI
82 Dây CXV/DSTA – 4×1.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   32,100 CADIVI
83 Dây CXV/DSTA – 4x10mm2 (0.6/1kV) M            1                 116,500 CADIVI
84 Dây CXV/DSTA – 4x11mm2 (0.6/1kV) M            1                 123,800 CADIVI
85 Dây CXV/DSTA – 4x120mm2 (0.6/1kV) M            1              1,158,500 CADIVI
86 Dây CXV/DSTA – 4x150mm2 (0.6/1kV) M            1              1,379,200 CADIVI
87 Dây CXV/DSTA – 4x16mm2 (0.6/1kV) M            1 169,400 CADIVI
88 Dây CXV/DSTA – 4x185mm2 (0.6/1kV) M            1              1,708,600 CADIVI
89 Dây CXV/DSTA – 4x1mm2 (0.6/1kV) M            1                   26,900 CADIVI
90 Dây CXV/DSTA – 4×2.5mm2 (0.6/1kV) M            1                   32,100 CADIVI
91 Dây CXV/DSTA – 4x22mm2 (0.6/1kV) M            1                 230,100 CADIVI
92 Dây CXV/DSTA – 4x240mm2 (0.6/1kV) M            1 2,227,200 CADIVI
93 Dây CXV/DSTA – 4x25mm2 (0.6/1kV) M            1                 252,400 CADIVI
94 Dây CXV/DSTA – 4x300mm2 (0.6/1kV) M            1              2,778,400 CADIVI
95 Dây CXV/DSTA – 4x35mm2 (0.6/1kV) M            1                 338,700 CADIVI
96 Dây CXV/DSTA – 4x400mm2 (0.6/1kV) M            1              3,531,400 CADIVI
97 Dây CXV/DSTA – 4x4mm2 (0.6/1kV) M            1                   60,100 CADIVI
98 Dây CXV/DSTA – 4x50mm2 (0.6/1kV) M            1                 455,900 CADIVI
99 Dây CXV/DSTA – 4x6mm2 (0.6/1kV) M            1                   77,200 CADIVI
100 Dây CXV/DSTA – 4x70mm2 (0.6/1kV) M            1                 639,000 CADIVI
101 Dây CXV/DSTA – 4x8mm2 (0.6/1kV) M            1                   96,700 CADIVI
102 Dây CXV/DSTA – 4x95mm2 (0.6/1kV) M            1                 894,000 CADIVI

Tổng Quan Cáp Điện CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 • TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
 • TCVN 6612/ IEC 60228

NHẬN BIẾT LÕI CÁP CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA

– Bằng màu cách điện hoặc vạch màu:

 • Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
 • Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu

– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC CÁP CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA

 • Ruột dẫn: Đồng
 • Cách điện: XLPE
 • Lớp độn: Điền đầy bằng PP hoặc PVC
 • Lớp bọc bên trong: Quấn bằng PET hoặc ép đùn PVC
 • Giáp bảo vệ: Giáp 2 lớp băng nhôm (DATA) cho cáp 1 lõi và 2 lớp băng thép (DSTA) cho cáp từ 2 đến 4 lõi
 • Vỏ bọc bên ngoài: PVC

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
 • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90 độ C.
 • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 độ C.

ỨNG DỤNG CÁP CADIVI CXV/DATA CXV/DSTA

Dùng để nối các thiết bị điện trong nhà để truyền tải điện, dùng nối trong hệ thống điện cao áp, dùng trong các tầng hầm, dùng để nối các thiết bị điện ngầm,…

Một số ưu đãi khi mua cáp điện CADIVI tại Công ty Chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

 • Bảo hành sản phẩm 100%
 • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
 • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng tôi tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Chúng tôi đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:

>>> Dây cáp điện CADIVI, LS VINA, Tài Trường Thành, CADISUN, Thịnh Phát.

>>> Máy biến áp THIBIDI, SHIHLIN, SANAKY, HBT, EMC, MBT, HEM.

>>> Đầu cáp 3M, ABB, Raychem, Cellpack, Hộp nối đổ keo Silicon.

>>> Recloser Nulec Schneider, Entec Korea, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn Đông Anh.

>>> Tủ Trung Thế RMU Schneider RM6, SM6, ABB, LS.

>>> Tụ Bù DUCATI, ELCO, EPCOSE, NUINTEK KOREA, SAMWHA.

>>> LBS Cầu Dao Phụ Tải, BuHeung Ngoài Trời, SF6 Khí Ngoài Trời, SF6 Entec, Khí ABB

>>> Cọc Bê Tông Cảnh Báo Cáp Ngầm, Móc Sứ Cảnh Báo Cáp Ngầm, Băng Cảnh Báo Cáp Ngầm

Gửi số điện thoại, nhân viên liên hệ hỗ trợ ngay!

  ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP - THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG:
  - Máy biến thế: SHIHLIN, THIBIDI, EMC, SANAKY, KP Electric, ABB, MBT
  - Cáp điện: CADIVI, TAYA, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
  - Máy cắt tự đóng lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Shinsung, Recloser Tae Young, Recloser Copper, Recloser Noja
  - Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
  - Đầu cáp 3M - ABB - RAYCHEM: Co nhiệt, Co nguội, Tplug, Elbow, Đầu cáp trung thế

  Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An